با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

افزایش سرعت رسیدگی محصولات پس از برداشت، موجب افزایش فسادپذیری و کاهش عمر انبارمانی آن‌ها می‌گردد. تأثیر تیمارهای اتمسفر اصلاح‌شده (5O2 +10CO2 + %85N2 %)، پوشش کیتوزان و فیلم‌های بسته‌بندی در دو دمای نگهداری 4 و 25 درجه سانتی‌گراد بر فاکتورهای شیمیایی (pH وTSS) و خواص مکانیکی شامل تنش برشی (TB)، نیروی برشی (FB)، مدول برشی (GK) در پایان 12 روز از زمان نگهداری در قالب طرح کاملاً تصادفی با آزمایش فاکتوریل در سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. از بین فیلم‌های مورد استفاده فیلم نانو امولسیون سیلیکونی با پوشش کیتوزان توانایی بیشتری در حفظ مواد جامد محلول داشت. مقدار pH به دلیل کنترل شدت تنفس و فساد‌پذیری در شرایط اتمسفر اصلاح‌شده کاهش یافت. در بررسی خواص مکانیکی مشخص شد تغییرات تنش برشی نمونه‌های با پوشش نسبت به نمونه‌های بدون پوشش در مقایسه با ابتدای دوره نگهداری بسیار کمتر بود. نمونه‌های نگهداری شده در دمای 4 درجه سانتی‌گراد نسبت به نمونه‌های مشابه در دمای 25 درجه سانتی‌گراد دارای میزان نیروی برشی کمتری در طول دوره نگهداری بودند. اتمسفر اصلاح‌شده موجب گردید مقدار مدول برشی با افزایش زمان انبارداری در مقایسه با ابتدای دوره نگهداری کاهش یابد. به‌طورکلی نگهداری محصولات در بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح‌شده سبب حفظ کیفیت محصولات و افزایش عمر ماندگاری آن‌ها گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image