با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

استفاده از تکنیک سنج از دور امروزه در کشاورزی کاربردهای فراوانی دارد ازجمله تعیین سطح زیرکشت و پیش بینی عملکرد محصول. در این پژوهش از تصاویر ماهواره ای جهت تفکیک گندم آبی و دیم در استان همدان استفاده شد. شاخص های NDVI، EVI و NDWI از تصاویر 16 روزه سنجنده های لندست، مادیس و سنتینل 3 در بازه پنج ساله مورد مطالعه (2015-2019) استخراج گردید. نتایج شاخص ها نشان داد کاهش شدید NDVI/EVI بعد از نقطه اوج بدلیل آن است که زمان زرد شدن و یا برداشت محصول فرا رسیده است. بعلاوه NDWI به ترتیب در بیشینه سبزینگی گندم در کشت آبی و دیم 0.767 و 0.736 دیده شد. سامانه Google Earth Engine محیط انجام محاسبات پردازش تصاویر و استخراج شاخص ها و نقشه ها بود و نرم افزار R نیز برای آنالیزهای طبقه بندی و تفکیک کشت دیم و آبی بکار رفت. نتایج نشان داد نقشه استان بر اساس سطح زیر کشت دیم و آبی ماهواره سنتینل 3 جزییات بیشتری را نشان داد. همچنین استفاده همزمان از چند شاخص NDVI ،EVI وNDWI توانست قدرت تفکیک را افزایش دهد. علیرغم شباهت های موجود، الگوریتم های SVM و MD نیز با دقت قابل قبولی تفکیک کشت دیم و آبی استان را ارائه دادند. نتایج نشان داد کشت دیم و آبی گندم استان با دقت 737/0 تفکیک شد و تفکیک گندم از سایر کشتها با دقت 945/. انجام گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image