با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی ماشین های کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

3 گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه ایلام، ایلام. ایران

4 گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

5 گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی، همدان. ایران

چکیده

مدت زمان مجاز مواجهه کاربر با ارتعاش یکی از عامل­های اصلی در حفظ سلامت کاربر از یک طرف و بهینه­سازی ماشین­ها و تجهیزات از طرف دیگر می­باشد. تحقیق حاضر به منظور محاسبه مدت زمان مجاز مواجهه کاربر با ارتعاش تراکتور ITM475 صورت پذیرفته است. آزمایش‌های این پژوهش با استفاده از یک ارتعاش­سنج سه جهته و بر اساس استاندارد بین‌المللی ارتعاش ISO 2631-1 انجام گرفت. اطلاعات به دست ‌آمده بر اساس اندازه گیری های به عمل آمده از 18 تیمار و 3 تکرار مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت. عامل­های مورد بررسی شامل دور موتور در سه سطح 1500،1000 و 2000 دور در دقیقه، موقعیت دنده در سه سطح دنده 1، 2 و 3 و نوع جاده در دو سطح خاکی و آسفالت بود. بیشترین میزان ارتعاش کل بدن و به تبع آن کمترین مدت زمان مجاز مواجهه در جاده خاکی، دور موتور 2000 دور بر دقیقه، و دنده 3 بوده که مقدار آ­ن­ها به ترتیب برابر 49/1 متر بر مجذور ثانیه و 16/1 ساعت بود. ضمن رعایت مدت زمان مجاز مواجهه توسط کاربران این تراکتور، نیاز است تمهیداتی برای کاهش ارتعاش تمام بدن کاربر تراکتور مورد نظر اندیشیده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image