با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش تحقیقات فنی ومهندسی- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج

2 استادیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

مرحله برداشت مهم‌ترین مراحل تولید بادام‌زمینی است. برداشت بادام‌زمینی بصورت دو مرحله‌ای است مرحله اول شامل درآوردن کامل بوته‌ها از خاک است که به صورت یکسان انجام شد و مرحله دوم خشک‌کردن و جداکردن غلاف بادام‌زمینی از بوته گیاهی‌ است. در این پژوهش، سه روش برداشت بادام‌زمینی در مرحله دوم بررسی شد. آزمایش بر پایه طرح کرت‌های خردشده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. کرت‌ اصلی شامل میزان رطوبت خاک در زمان برداشت در سه سطح: a1-21%، a2- 18% و a3- 15% و کرت‌ فرعی شامل جداکردن غلاف بادام‌زمینی از بوته‌‌ گیاهی در سه سطح: b1- استفاده ازکمباین کششی مخصوص بادام‌زمینی، b2- کوبش با خرمن‌کوب پشت تراکتوری، b3- روش دستی بود. پارامترهای اندازه-گیری شده شامل ظرفیت مزرعه‌ای موثر، زمان موردنیاز برداشت، درصد تلفات مرحله اول و دوم برداشت، درصد تلفات کل وتعداد کارگر مورد نیاز بود. نتایج نشان داد مناسب‌ترین محتوی رطوبتی خاک برای شروع برداشت مرحله اول 18% بود. تفاوت اکثر پارامترها در میان تیمارها در سطح یک درصد معنی‌دار بودند. بیشترین وکمترین ظرفیت مزرعه‌ای موثر به‌ترتیب برای کمباین کششی و روش برداشت دستی برابر با 46/0و 006/0 هکتار در ساعت بود. کمترین و بیشترین تلفات کل به‌ترتیب با 95/5 و 58/10 درصد مربوط به روش دستی و برداشت با کمباین کششی مخصوص بادام‌زمینی بود. بنابراین با توجه به نتایج به-دست آمده کمباین مخصوص کششی برای برداشت زودهنگام بادام‌زمینی و روش دستی از لحاظ کیفیت مناسب محصول بدست آمده برای منطقه توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image