با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران

2 گروه اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

مرحله برداشت از مهم‌ترین مراحل تولید بادام‌زمینی است. برداشت بادام‌زمینی به‌صورت دو مرحله‌ای است: مرحله اول شامل درآوردن کامل بوته‌ها از خاک است که به‌صورت یکسان انجام شد و مرحله دوم خشک‌کردن و جداکردن غلاف بادام‌زمینی از بوته گیاهی است. در این پژوهش، سه روش برداشت بادام‌زمینی در مرحله دوم بررسی شد. آزمایش بر پایه طرح کرت‌های خردشده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. کرت‌ اصلی شامل میزان رطوبت خاک در زمان برداشت در سه سطح: a1-21%، a2- 18% و a3- 15% و کرت‌ فرعی شامل جداکردن غلاف بادام‌زمینی از بوته گیاهی در سه سطح: b1- استفاده از کمباین کششی مخصوص بادام‌‍‌زمینی، b2- کوبش با خرمن‌کوب پشت تراکتوری، b3- روش دستی بود. پارامترهای اندازه‌گیری‌شده شامل ظرفیت مزرعه‌ای موثر، زمان موردنیاز برداشت، درصد تلفات مرحله اول و دوم برداشت، درصد تلفات کل و تعداد کارگر مورد نیاز بود. نتایج نشان داد مناسب‌ترین محتوی رطوبتی خاک برای شروع برداشت مرحله اول 18% بود. تفاوت اکثر پارامترها در میان تیمارها در سطح یک درصد معنی‌دار بودند. بیشترین و کمترین ظرفیت مزرعه‌ای موثر به‌ترتیب برای کمباین کششی و روش برداشت دستی برابر با 0.46 و 0.006 هکتار در ساعت بود. کمترین و بیشترین تلفات کل به‌ترتیب با 5.95 و 10.58 درصد مربوط به روش دستی و برداشت با کمباین کششی مخصوص بادام‌زمینی بود. بنابراین با توجه به نتایج به‌دست‌آمده کمباین مخصوص کششی برای برداشت زودهنگام بادام‌زمینی و روش دستی از لحاظ کیفیت مناسب محصول به‌دست‌آمده برای منطقه توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

©2023 The author(s). This article is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source.

 1. Almassi, M., Kiani, Sh., & Loveimi, N. (2001). Principles of agricultural mechanization, Hazrat Masumeh Press, 2, 248.
 2. Azmoudeh Mishamandani, A., Navid, H., Abdollahpour, Sh., & Moghaddam Vahed, M. (2013). Comparison of peanut harvest losses in both machine and manual methods. 8th National Congress of Agricultural Machinery Engineering (Biosystems) and Mechanization of Iran, Mashhad, Ferdowsi University of Mashhad. (in Persian).
 3. Behroozi-Lar, M. (2000). Principles of Design of Agricultural Machinery. Scientific Publish Center of Islamic Azad University. Tehran, Iran. (in Persian).
 4. Blum, A. (1999). Towards standard assay of drought resistance in crop plants. In: J. M. Ribaut & D. Poland. Molecular approaches for the genetic improvement of cereals for stable production in water- limited environments (final report). A strategic planning workshop, 21-25 June 1999. CIMMYT, El Batan, Mexico.
 5. Emadi, B., Nikkhah, A., Khojastehpour, M., & Peyman, S. H. (2014). The effect of farm size on energy consumption and input costs of peanut production in Guilan province. Journal of Agricultural Machinery, 5(1), 217-227. (in Persian). https://doi.org/10.22067/jam.v5i1.24894
 6. FAO, (2015). Global Initiative on Food Loss and Waste Reduction. Retrieved from https://www.fao.org/3/i4068e/i4068e.pdf
 7. FAO. (2018). Food loss analysis: causes and solutions; Case study on the groundnut value chain in the Republic of Malawi. Rome. 50 pp. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
 8. Gulluoghlu, L., Bakal, H., Onat, B., Kurt, J., & Arioglu, H. (2016). The Effect of Harvesting on Some Agronomic and Quality Characteristics of Peanut Grown in the Mediterranean Region of Turkey. Turkish Journal of Field Crops, 21(2), 224-232. https://doi.org/10.17557/tjfc.20186
 9. IBM (2016). SPSS for Windows, version 24. IBM Corp Armonk (NY).
 10. Jordan, D., Beasley, J., & Calhoun, S. (2008). Agricultural practices for peanut growing and harvesting. American Peanut Council Good Management Practices.
 11. Padasht Dehgahei, M. N. (2016). Study of agronomic and morphological characteristics of peanut genotypes in Guilan province. Research Report, Oilseeds Research Department, Seed and Plant Breeding Research Institute, Karaj, Iran. (in Persian).
 12. Rahmati, M. H., Sohrabondi, G., Khodadadi, M., & Razdadi, A. M. (2014). Technical and economic study of rice harvesting methods in Shirvan Chardavol region. Journal of Agricultural Machinery, 4(2), 378-386. https://doi.org/10.22067/jam.v4i2.34821
 13. Reddy, T. Y., Reddy, V. R., & Anbumozhi, V. (2003). Physiological response of groundnut to drought stress and its amelioration: a critical review. Plant Growth Regulation, 41, 75-88. https://doi.org/10.1023/A:1027353430164
 14. Reshad Sedghi, A., & Zabolestani, M. (2003). Comparison of two methods mechanized and conventional of direct rice cultivation in terms of product performance and production costs, East Azarbaijan Research Center for Agriculture and Natural Resources Publications.
 15. Safarzadeh Vishkaei, M. N. (2006). The effect of methanol on the growth and yield of peanuts. PhD Thesis Islamic Azad University, Research Sciences Branch, Tehran. (in Persian).
 16. Shapiro, S. S., & Wilk, M. B. (1965). An analysis of variance test for normality (complete samples). Biometrika 52, 591-611.
 17. Sharifi, Gh. J., Abbasi, M. R. & Fallah, S. N. (2015). Importance of peanut cultivation and its properties. Entesharate Noruzi. 1st Edition: 44-46.
 18. Taghinezhad, J. (2019). Mechanization of peanuts in Moghan plain. Technical Journal. Publishing Committee of the Institute of Technical Research and Agricultural Engineering. Registration number 56307. (in Persian).
 19. Zou, Sh., Tseng, Y. C., Zare, A., Rowland, D. L., Tillman, B. L., & Yoon, S. Ch. (2019). Peanut maturity classification using hyperspectral imagery. Biosystems Engineering, 188, 165-177. https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2019.10.019
CAPTCHA Image