با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ‌دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

2 دانشیار، گروه مکانیک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

4 استادیار، گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

تولید مواد غذایی در محیط شهری راهکار مناسبی برای به کارگیری فضاهای بلااستفاده می‌باشد. هدف اصلی این پژوهش طراحی و ساخت یک کارخانه گیاهی مجهز به نور مصنوعی جهت استفاده در مناطق شهری بوده است. از آن جایی‌که تامین نور مناسب از مهمترین ویژگی‌های تاثیرگذار بر کارایی یک کارخانه گیاهی محسوب می‌گردد، تعداد 8 تیمار در رژیم‌های نوری مختلف ابی، سبز و قرمز و در سه تکرار مورد آزمایش قرار گرفت. سپس تجزیه و تحلیل آن ها با استفاده از طرح کاملاً تصادفی و در نرم‌افزار SPSS انجام شد . گیاه مورد استفاده تربچه بود که پس از 5 هفته چیده شد و پارامترهای مختلفی از قبیل کلروفیل، وزن تر و خشک، قند و طول گیاه اندازه‌گیری گردید. بیشترین میزان کلروفیل a 964/0 و کمترین مقدار آن 318/0 میلی‌گرم بر گرم وزن تر برگ ثبت شد که به ترتیب برای تیمارهای(B1، G0، R2) و (R1, G0, B0) به دست آمده است. در کلروفیل b نیز بالاترین مقدار مربوط به تیمار (B1، G0، R2) با مقدار 666/0 میلی‌گرم بر گرم وزن تر و کمترین نیز متعلق به تیمار (R1, G0, B0) با مقدار 229/0 میلی-گرم بر گرم وزن تر بود. همچنین بالاترین وزن تر و خشک گیاه مربوط به تیمار (R2, G0, B1) با مقادیر 27/0گرم و 014/0 گرم و کمترین آن مربوط به تیمار (R1, G0, B0) بود که به ترتیب 155/0و 007/0 گرم ثبت شدند. بنابراین می‌توان گفت که ترکیب نوری (R2, G0, B1) مناسب‌ترین رژیم نوری در سامانه طراحی شده می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image