با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

چکیده

گندم یکی از محصولات مهم کشور است که در سال‌های اخیر، به دلیل بالا بودن ارزش اقتصادی کاه تولیدی برای خوراک دام، توسط کمباین‌های کاه‌کوب برداشت می‌شود. در این تحقیق میزان تلفات طبیعی، تلفات کمباینی، ظرفیت مزرعه‌ای، درجه خلوص دانه و عملکرد محصول گندم در حین برداشت، توسط کمباین‌های کاه‌کوب در استان کردستان مورد بررسی قرار گرفت. از بین کمباین‌های فعال در برداشت گندم در منطقه، تعداد 15 دستگاه کمباین کاه‌کوب در حین برداشت گندم دیم به‌صورت طرح کاملاً تصادفی انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفت. از این تعداد، 4 دستگاه ساخت کارگاه‌های محلی شیراز، 4 دستگاه ساخت کارگاه‌های محلی بوکان، 4 دستگاه ساخت کارگاه‌های محلی همدان و 3 دستگاه نیز ساخت شرکت همدان برزگر بود. نتایج نشان داد که متوسط عملکرد گندم دیم 1698.14 کیلوگرم بر هکتار، تلفات طبیعی 2.39 درصد و تلفات کمباینی 4.92 درصد بود. 43.5 درصد از تلفات کمباینی مربوط به عقب کمباین (مخزن کاه) و 56.5 درصد آن مربوط به هد کمباین بود. مقایسه کمباین‌ها نشان داد که تلفات دانه در کمباین همدان برزگر با 6.56 درصد از دیگر کمباین‌ها بیشتر است.‏ تفاوت بین کمباین‌ها ازنظر ظرفیت مزرعه‌ای و درصد خلوص، معنی‌‎دار نبود. میزان تلفات دانه در مخزن کاه کمباین‌های کاه‌کوب شیراز، بوکان، همدان و همدان برزگر در سطح 5 درصد اختلاف معنی‌دار داشتند و به‌ترتیب 64.87، 2.0، 0.78 و 4.28 درصد بود. ازنظر تلفات کل کمباینی نیز تفاوت بین کمباین‌ها در سطح 5 درصد معنی‌دار بود. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، کمباین‌های کاه‌کوب همدان، بوکان، شیراز و همدان برزگر به‌ترتیب با تلفات کل 4.32، 4.33، 4.52 و 6.56 درصد در اولویت به‌کارگیری در مزارع گندم دیم استان کردستان قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

©2022 The author(s). This article is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source.

 1. Agheleshkhani, A. R. (2017). The yield of the combine harvester compared to a typical wheat harvest. Journal of Biosystems Engineering, 6(3), 1-9. (in Persian).
 2. Ahmadi, K., Alizadeh, H., Ebadzadeh, H. R., Hosseinpour, R., Abdul Shah, E., Kazemian, A., & Rafiei, M. (2020). Agricultural Ministry of Agriculture-Jahad, Deputy for planning and economy, information and communication technology center. (in Persian).
 3. Amirnejad, H., Rafiee, H., & Atai, K. (2009). Investigation of renovation effect of combine harvesters on wheat losses decrease in Iran. Journal of Agriculture, 11(1), 13-20. (in Persian).
 4. Behroozi Lar, M. (1995). Grain Combine losses. National Project of Agricultural Education Research Organization. Agricultural Engineering Research Institute. Final report of the research project. (in Persian).
 5. Dehghan, E., Afzali, M. J., Alizadeh, M., Salehi, S., & Dibaji, A. (2009). Investigation of grain loss and causes in wheat harvesters in Khuzestan province. Final report of Agriculture Engineering Research Institute with registration Number 88/947. (in Persian).
 6. Dehghan, E., Ayvani, A., Hedayatipoor, A., Asadi, A., Taghinejad, J., Chaji, H., Omodmehr, Z., Zarifneshat, S., Abbasi, S., Afzali, J., Vahedi, A., Mahdinia, A., Gearmi, K., Shaker, M., Saeedi Rad, M. H., Mostoofi, M. R., Rostami, M. A., Safari, M., Zabolestani, M., & Sharifnasab, H. (2018). Assessing combine losses of wheat grain harvest in order to provide solutions to reduce it in Iran. Agricultural Engineering Research Institute Registration. Number 56539. (in Persian).
 7. FMO. (1981). Combine harvesting. Published by John deer technical Services.
 8. Ghaseminejad, M., Faramehr, M., & Abdshahi, A. (2018). Investigating the Effect of Field and Crop Conditions on Combine Performance in Wheat Harvesting. Iranian Journal of Biosystem Engineering, 49(3), 513-524. (in Persian). https://doi.org/10.22059/ijbse.2018.251190.665033
 9. Mirasi, A., Asoodar, M. A., Samadi, M., & Kamran, E. (2014). The Evaluation of wheat losses harvesting in two Conventional Combine (John Deer 1165, 955) in Iran. International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research, 2, 1417-1425. (in Persian).
 10. Patel, S. K., & Varshney, B. P. (2014). Modeling of wheat crop harvesting losses. Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin America, 16, 97-102.
 11. Rostami, S., Lotfalian, M., & Hosseinzadeh Samani, B. (2018). Assessment and Comparison of Conventional and Straw Walker Combines Harvesting Losses in Fars Province. Agricultural Mechanization and Systems Research, 19, 85-96. (in Persian). https://doi.org/10.22092/erams.2018.107988.1140
 12. Rostami, M. A., Asadi, A., Bakhtiari, M. R., Jafari, M., Ranjbar, F., Zabolestani, M., Sharifnasab, H., Safari, M., & Gerami, K. (2021). Measuring the amount of wheat loss during harvesting with chaff combine harvesters in Iran. Final Report of Agricultural Engineering Research Institute.
 13. Safari, M., Rostami, M. A., & Salehi, J. (2019). Introduction of wheat chaff combine harvesters. Journal of Agricultural Waste and Waste Management Promotion, 1, 26-34. (in Persian).
 14. Tavakoli, A. R. (2013). Effects of Sowing Date and Limited Irrigation on Yield and Yield Components of Five Rainfed Wheat Varieties in Maragheh Region. Journal of Crop Production and Processing, 2(6), 87-97. (in Persian). http://dorl.net/dor/20.1001.1.22518517.1391.2.6.9.9
CAPTCHA Image