با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

2 مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان

چکیده

در این تحقیق میزان تلفات طبیعی، تلفات کمباینی، ظرفیت مزرعه‌ای، درجه خلوص دانه و عملکرد محصول گندم در حین برداشت، توسط کمباین‌های کاه کوب در استان کردستان مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 15 کمباین کاه‌کوب به‌صورت طرح کاملاً تصادفی در حین برداشت گندم دیم مورد ارزیابی قرار گرفت. از این تعداد کمباین،4 دستگاه، ساخت کارگاه‌های محلی شیراز، 4 دستگاه، ساخت کارگاه‌های محلی بوکان،4 دستگاه، ساخت کارگاه‌های محلی همدان و 3 دستگاه، ساخت شرکت همدان برزگر بود. نتایج نشان داد که متوسط عملکرد گندم دیم 14/1698 کیلوگرم بر هکتار، تلفات طبیعی، 39/2 درصد و تلفات کمباینی (بدون تلفات طبیعی) 92/4 درصد است که 49/43 درصد از این تلفات، مربوط به مخزن کاه و 50/56 درصد آن مربوط به هد کمباین بوده است. مقایسه کمباین‌ها نشان داد که تلفات‌دانه در کمباین همدان برزگر با 56/6 درصد از دیگر کمباین‌ها بیشتر است.‏ بین کمباین‌ها از نظر ظرفیت مزرعه‌ای و درصد خلوص، اختلاف معنی‌داری در سطح 5 درصد وجود نداشت. میزان تلفات در مخزن کاه کوب کمباین‌های شیراز، بوکان، همدان و همدان برزگر به ترتیب 87/0 ،64/2، 78/0، 28/4 درصد بود و اختلاف معنی‌داری را در سطح 5 درصد نشان داد. بین کمباین ها از نظر تلفات کل نیز اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد وجود داشت، با توجه به نتایج بدست آمده، به ترتیب استفاده از کمباین‌های کاه کوب همدان، بوکان ، شیراز و همدان برزگر با به ترتیب 32/4، 33/4، 52/4 و 56/6 درصد تلفات کل قابل توصیه است

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image