با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 مدیر تحقیقات هلدینگ کشاورزی و دامپروری سازمان اتکا

3 مدیر بخش گیاهان دارویی کشت و صنعت شرکت مزرعه نوین ایرانیان

4 مدیر تحقیقات کشت و صنعت شرکت مزرعه نوین ایرانیان

5 گروه مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

فرصت ادامه فعالیت‌ بخش‌های سنتی در آینده نزدیک مبنی بر مکانیزه شدن است. مکانیزه شدن محصولی کم دردسر و ارزان را فراهم و امکان توسعه و تولید بیشتر نیز به ارمغان می‌آورد. در این راستا یک دستگاه برداشت مکانیزه گیاهان دارویی در ردیف‌های کشت طراحی و ساخته شد. پس از آن برای شناخت و بررسی کارکرد دستگاه مورد ارزیابی قرار داده شد. برای ارزیابی سه پارامتر مستقل و سه پارامتر وابسته درنظر گرفته شد. پارامترهای مستقل شامل: سرعت پیشروی در دو سطح، دونوع تیغه برش و دو نوع چرخ و فلک و پارامترهای وابسته شامل: بازده برداشت، ظرفیت مزرعه‌ای و درصد آسیب محصول برداشت شده می‌باشد. دستگاه در مزرعه گیاه دارویی نعناع فلفی ارزیابی شد. اثر وضعیت‌های مختلف دستگاه بر هر سه پارامتر وابسته در سطح احتمال 1% معنی دار شد. مقایسه‌های میانگین نیز برای هر سه پارامتر انجام شد. نتایج نشان دادند که سرعت پیشروی 2/1 متر بر ثانیه، تیغه نوع ستاره‌ای و چرخ و فلک لاستیکی می‌تواند بازده برداشت را تا 88/85 درصد افزایش دهد. همچنین ظرفیت برداشت دستگاه در این شرایط 344.8 کیلوگرم بر ساعت و درصد برگ‌های له و پاره شده 34/1 درصد محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image