با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی لاتین

نویسنده

دانشگاه شهید چمران اهواز

10.22067/jam.2022.76674.1106

چکیده

در این پژوهش یک سامانه الکترونیکی برای تعیین جرم و حجم میوه پرتقال با استفاده از حسگرهای فراصوتی ساخته شد. اجزاء سخت افزاری سامانه شامل بدنه فلزی، حسگرهای فراصوتی، حسگر نیرو، برد آردوینو، ماژول کارت حافظه، مبدل ولتاژ، صفحه کلید، نمایشگر و آداپتور برق می باشد. یک برنامه رایانه ای برای اخذ داده ها از حسگرهای فراصوتی و تعیین جرم و حجم پرتقال ها با کمک روابط رگرسیونی در نرم افزار آردوینو نوشته شد. 100 نمونه از میوه پرتقال رقم محلی دزفول از یک باغ بصورت تصادفی چیده شد و آزمایشات مختلفی برای تعیین خواص فیزیکی آنها شامل ابعاد، جرم و حجم میوه انجام شد. مطابق نتایج ارزیابی سامانه، بین مقادیر خروجی سامانه با مقادیر واقعی جرم و حجم میوه های پرتقال رقم محلی دزفول اختلاف معنی داری در سطح احتمال یک درصد مشاهده نشد. مقادیر ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) در تعیین جرم و حجم پرتقال ها توسط سامانه به ترتیب برابر با 02/9 گرم و 90/10 سانتی مترمکعب بدست آمد. در مجموع، عملکرد سامانه ساخته شده قابل قبول بود و لذا می توان از آن برای تعیین جرم و حجم میوه های پرتقال استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image