با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مکانیک بیوسیستم/دانشگاه تهران

2 گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه تهران

3 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

4 دانشگاه تهران

چکیده

میزان عناصر مغذی نقش بسزایی در رشد، تکثیر و عملکرد محصولات کشاورزی و گیاهان دارند. با پیش­بینی این عناصر می­توان به­صورت دقیق نهاده­های شیمیایی را مدیریت کرد. هدف از این مطالعه ارزیابی غیرمخرب میزان عناصر NPK با استفاده از طیف­سنجی مرئی/ فروسرخ نزدیک (Vis/NIR) در بازه طول موجی 500 تا 1000 نانومتر بود. برای این منظور، طیف‌سنجی از نمونه­های برگ درختان سیب در مد اندازه‌گیری تقابلی انجام گرفت. برای حذف اثرات ناخواسته از روش‌های مختلف پیش­پردازش استفاده شد تا مدل واسنجی دقیق حاصل شود. در این راستا، مدل واسنجی چند متغیره حداقل مربعات جزئی (PLS) بر پایه اندازه­گیری‌های مرجع و اطلاعات طیفی با روش­های مختلف پیش‌پردازش مورد بررسی قرار گرفت. بهترین مدل ارائه شده مبتنی بر روش پیش‌پردازش توزیع نرمال استاندارد در ترکیب با مشتق دوم (SNV+D2) با مقادیر 988/0rc= ،% 028/0=RMSEC ، 978/0 rp =،% 034/0=RMSEP  و 47/7=RPD متعلق به پیش­بینی نیتروژن بود. بهترین مدل­ برای ارزیابی میزان فسفر و پتاسیم نیز براساس روش پیش­پردازش تصحیح پراکنش افزاینده در ترکیب با مشتق دوم (MSC+D2) به­ترتیب 976/0 rp =،% 021/0=RMSEP، 15/7=RPD  و 958/0 rp =،% 0057/0=RMSEP، 96/5=RPD به­دست آمد. نتایج به­دست آمده حاصل از این پژوهش نشان می­دهد که طیف­سنجی Vis/NIR می­تواند به عنوان یک ابزار غیرمخرب، سریع و قابل اعتماد برای پیش­بینی مقدار عناصر مغذی درخت سیب استفاده و از مصرف بیش از حد نهاده­های شیمیایی و پیامدهای ناشی از آن جلوگیری گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image