با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

2 مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

چکیده

در پژوهش حاضر پهپادسمپاش به عنوان یک روش نوین سمپاشی برای کنترل جمعیت آفت شتۀ کلزا ارزیابی و نتایج آن با سمپاش توربو لاینر مقایسه شد. آزمون در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار اجرا شد. آزمون‌ها در مرحلۀ ساقه‌رفتن کلزا و در زمان آلودگی حداقل 20درصد از بوته‌ها اجرا شد. پارامترهای اندازه‌گیری‌شده شامل مقدار ضریب کیفیت پاشش، ظرفیت مزرعه‌ای تئوری و مؤثر، بازدۀ مزرعه‌ای، انرژی مصرفی و کارایی (اثربخشی) سمپاشی بودند. براساس نتایج برای پهپادسمپاش و سمپاش توربو لاینر، به ترتیب میانگین مقدار محلول سم مصرفی برابر با 1/11 و 6/187 لیتر در هکتار، ضریب کیفیت پاشش 15/1 و 21/1، بازدۀ مزرعه‌ای 4/51 و 3/32درصد و انرژی مصرفی 4/3 و 5/100 کیلووات-ساعت به‌دست آمد. براساس نتایج تجزیۀ واریانسدر سه، هفت و 14 روز پس از سمپاشی، بین تیمار شاهد و تیمارهای پهپادسمپاش و سمپاش توربو لاینر از نظر تعداد شته اختلاف معنی‌دار بود؛ به‌طوری‌که تعداد شته در کرت‌های سمپاشی‌شده با هر دو نوع سمپاش در سه بار نمونه‌برداری بعد از سمپاشی کمتر از 100شته در ساقه بود، اما در تیمار شاهد تعداد شته در ساقه 700-250 بود. مقایسۀ میانگین کارایی پهپادسمپاش و سمپاش‌ توربو لاینر با آزمون t نشان داد که هر دو سمپاش نتایج قابل قبولی در کنترل جمعیت شتۀ کلزا داشتند. در سه و هفت روز پس از سمپاشی، توربو لاینر کارایی بیشتری نسبت به پهپادسمپاش داشت. اما در 14 روز بعد از سمپاشی، کارایی پهپادسمپاش و سمپاش توربو لاینر به‌ترتیب 7/92 و 2/85درصد به‌دست آمد. با توجه به کاهش مقدار محلول مصرفی و انرژی مصرفی و افزایش بازدۀ مزرعه‌ای، کیفیت پاشش و کارایی در سمپاشی با پهپادسمپاش، استفاده از این روش برای کنترل جمعیت شتۀ کلزا توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image