با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه علوم و صنایع غذایی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف شبیه­‌سازی انتقال حرارت و جرم در طول خشک کردن رفرکتنس ویندو برای ژل آلوئه­‌ورا انجام شده‌­است. با کمک نرم‌­افزار کامسول مولتی فیزیکس (COMSOL Multiphysics) یک مدل سه بعدی برای حل معادلات انتقال حرارت و جرم ایجاد شد. بدین منظور معادلات دیفرانسیل انتقال حرارت و جرم به صورت هم­زمان و وابسته به هم حل شدند. مدل فوق با شرایط اولیه، دمای آب 60، 70، 80 و 90 درجه سلسیوس و ضخامت ژل آلوئه­‌ورا 5 و 10 میلی­‌متر در نظر گرفته شده­‌است. نتایج حاصل از شبیه‌­سازی نشان داد زمان خشک کردن مورد نیاز برای کاهش رطوبت ژل آلوئه‌­ورا از 110 به 1/0 گرم آب بر گرم ماده خشک در طول خشک کردن رفرکتنس ویندو در دمای آب 60، 70، 80 و 90 درجه سلسیوس برای ژل آلوئه­‌ورا با ضخامت 5 میلی­‌متر به ترتیب  120، 100، 70 و 50 دقیقه و برای ژل آلوئه­‌ورا با ضخامت 10 میلی­‌متر به ترتیب  240، 190، 150و 120 دقیقه بود. هم­چنین سرعت خشک شدن برای ژل آلوئه­‌ورا با ضخامت 5 میلی­‌متر به­‌ترتیب 915/0، 099/1، 57/1 و 198/2 گرم آب بر دقیقه و برای ژل آلوئه­‌ورا با ضخامت 10 میلی­‌متر به­‌ترتیب 457/0، 578/0، 732/0 و 915/0 گرم آب بر دقیقه بود. بنابراین نتایج حاصل از  شبیه‌­سازی، مطابق داده­‌های تجربی مقالات مشابه است و هرچه دمای آب بالاتر و ضخامت محصول کم­تر باشد، محصول سریع­تر خشک می­‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image