با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

افت زیاد مواد شیمیایی، باد­بردگی و نشست خارج از هدف سم­پاش­های متداول در ایران، مطالعه روی سم­پاش­های باردار­کننده سم را ضروری می­سازد. به­همین منظور یک کلاهک الکترودینامیکی طراحی و ساخته شد. در این تحقیق از روش سطح پاسخ برای بهینه­سازی عملکرد کلاهک پاشش الکترودینامیکی در سم­پاش پشتی موتوری ذره­ای­پاش استفاده شده است.پارامترهای فاصله افشانک تا هدف (شامل سه سطح 2، 4 و 6 متری)، زاویه قرارگیری هدف (شامل سه سطح صفر، 45 و 90 درجه) و سرعت باد (شامل سه سطح 5/2، 3 و 5/3 متر بر ثانیه) به­عنوان پارامترهای مستقل و یکنواختی پاشش و درصد سطح پاشش به­عنوان متغیرهای وابسته مورد ارزیابی قرار گرفتند.نتایج تجزیه واریانس نشان داد که مولفه­های خطی زاویه پاشش و فاصله پاشش و هم­چنین برهم­کنش زاویه پاشش×فاصله پاشش و فاصله پاشش×سرعت باد، دارای تاثیر معنی­داری بر تغییرات ضریب پاشش کل می باشند(p<0.05). بیش­ترین ضریب یکنواختی پاشش کل برابر با 95/1 برای زاویه قرارگیری هدف صفر درجه، فاصله 6 متری و سرعت 5/3 متر بر ثانیه و کم­ترین مقدار این ضریب برابر با 18/1 برای زاویه قرارگیری هدف 90 درجه، فاصله پاشش 2 متر و سرعت باد 5/2 متر برثانیه به­دست آمده است. مدل ریاضی ارائه شده برای پیش بینی تغییرات ضریب یکنواختی پاشش و درصد سطح پاشش از دقت بسیار بالایی برخوردار می­باشد. ضریب یکنواختی پاشش با افزایش سرعت باد و فاصله پاشش افزایش یافته است (p<0.01). در محدوده فاصله پاشش 2 ، 4 و 2 الی 4 متری، با افزایش زاویه پاشش مقدار سطح پاشش به­طور معنی­داری افزایش یافته است (p<0.05). شرایط بهینه برای عملکرد کلاهک الکترودینامیکی ساخته شده در سرعت هوای  5/3 متربرثانیه، فاصله پاشش 58/2 متر و زاویه پاشش 90 درجه با مطلوبیت 792/0 به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image