با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی بیوسیستم،دانشکده کشاورزی،دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانشجوی دکتری مهندسی برق، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

پروژه‌های زمان‌بندی در کشاورزی شامل عملیات و فعالیت‌هایی است که با ترتیب معین و در یک بازه زمانی مشخص انجام می‌گیرند. چنانچه این عملیات و فعالیت ها به موقع انجام نشوند، به دلیل افت کمی و کیفی محصول، سبب افزایش هزینه‌های واحد کشاورزی و در نتیجه سبب ایجاد هزینه های به موقع نبودن خواهند شد. انجام به موقع عملیات و پروژه‌های مکانیزاسیون کشاورزی یکی از مهمترین مسائلی است که در سال های اخیر مدنظر بوده است. این هزینه‌ها در صورتی که از لحاظ منابع دچار محدودیت باشد، افزایش بیشتری خواهد داشت. به منظور کاهش هزینه‌های مذکور میتوان این پروژه‌ها را همچون پروژه‌های صنعتی برنامه ریزی، زمان بندی و مدیریت کرد. برای حل مسأله زمانبندی پروژه با منابع محدود روش های مختلفی ارائه شده است که هر یک سعی در یافتن جواب بهینه می باشند. با توجه به اینکه این مسائل از نوع NP-hard می‌باشند، در این پژوهش از الگوریتم رقابت استعماری به منظور زمان بندی پروژه های مکانیزاسیون کشاورزی دو محصول غالب کشت و صنعت مغان استفاده شده است. هدف اصلی این زمان بندی کمینه کردن زمان تکمیل پروژه و کاهش هزینه‌ها است به صورتی که در انجام به موقع عملیات کشاورزی اختلالی ایجاد نشود. اطلاعات مربوط به فعالیت‌ها، منابع مورد نیاز هر فعالیت و پیش‌نیازی فعالیت های هر محصول و پارامترهای الگوریتم پیشنهادی در نرم افزار MATLAB پیاده سازی شده است و نتایج حاصل از اجرای الگوریتم نشان دهنده موفقیت آمیز بودن الگوریتم در زمان بندی و تخصیص بهینه منابع به هر یک از فعالیت ها است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image