با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی لاتین

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه شهرکرد

2 استادیار، بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران

3 دانش‌آموخته دکتری، بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

تردد ماشین‌های کشاورزی با اعمال تنش بر سطح خاک دلیل اصلی تراکم خاک‌های کشاورزی است. مطالعه انتشار تنش در خاک نیاز به اندازه‌گیری تنش در خاک دارد، در حالی که تنش اندازه‌گیری شده با نصب هر نوع کاوشگر ممکن است با تنش واقعی خاک، یعنی تنش خاک در غیاب کاوشگر متفاوت باشد. این مطالعه با هدف شبیه‌سازی برهم‌کنش کاوشگر تنش در زیر یک چرخ صلب متحرک با استفاده از روش اجزا محدود به منظور بررسی تطابق تنش شبیه‌سازی شده با کاوشگر با تنش تجربی اندازه‌گیری شده در یک مخزن خاک انجام شد. خاک به عنوان یک ماده کشسان- خمیری مدل‌سازی و خواص آن با شبیه‌سازی نفوذ مخروط و نشست چرخ در خاک کالیبره شد. نتایج نشان داد که تنش بدست آمده از پروب با روش اجزا محدود به طور متوسط 28 درصد بیش‌تخمینی در مقایسه با تنش تجربی برای بارهای چرخ 600 و 1200 نیوتن داشته است. میانگین نسبت شبیه‌سازی شده تنش با کاوشگر به تنش بدون کاوشگر برای دو آزمون 22/1 به دست آمد که به طور معنی‌داری کوچکتر از همین نسبت تحت بارگذاری نشست صفحه دایره ای با مقدار 9/1 بود. و همچنین به طور قابل توجهی بزرگتر از نتیجه به بدست آمده از روش اجزا گسسته است. فزایش سرعت حرکت چرخ افزایشی جزئی در تنش خاک را نشان داد. نسبت بیش تخمینی تنش (همان نسبت تنش با کاوشگر به تنش بدون کاوشگر) به طور قابل توجهی با عمق افزایش یافت ولی افزایش کمی با سرعت در عمق زیر 2/0 متر داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image