با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

سردبیر


دکتر محمدحسین عباسپورفرد استاد
گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

نانوتکنولوژی در انرژی و بسته‌بندی