با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
مدل‌سازی
ارائه الگوریتم بهینه‌سازی فرامکاشفه‌ای برای حل مسأله تخصیص منابع محدود به پروژه‌های مکانیزاسیون کشاورزی: مطالعه موردی دشت مغان

عادل طاهری حاجی وند؛ کیمیا شیرینی؛ سینا صمدی قره ورن

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1403، ، صفحه 215-234

https://doi.org/10.22067/jam.2023.81735.1157

چکیده
  پروژه‌های زمان‌بندی در کشاورزی شامل عملیات و فعالیت‌هایی است که با ترتیب معین و در یک بازه زمانی مشخص انجام می‌گیرند. چنانچه این عملیات و فعالیت‌ها به‌موقع انجام نشوند، به دلیل افت کمی و کیفی محصول، سبب افزایش هزینه‌های واحد کشاورزی و در نتیجه سبب ایجاد هزینه‌های به‌موقع نبودن خواهند شد. انجام به‌موقع عملیات و پروژه‌های مکانیزاسیون ...  بیشتر