با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
تکنولوژی‌های پس از برداشت
اثر ترکیبی پلاسمای سرد فشار اتمسفری و پراکسید هیدروژن به عنوان یک رویکرد کارآمد برای غیرفعال‌کردن پنی‌سیلیوم دیجیتاتوم

عصمت برزنونی؛ حسن صدرنیا؛ فرشاد صحبت زاده؛ صادق خداویسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1402

https://doi.org/10.22067/jam.2023.82325.1165

چکیده
  کپک سبز و آبی عوامل محدودکننده دوره انبارداری بسیاری از میوه ها و سبزیها از جمله مرکبات می باشد. در این تحقیق اثر پلاسمای سرد فشار اتمسفری تولید شده توسط تخلیه اسپارک گذرا جریان مستقیم در یک راکتور بسته بر روی سوسپانسیون قارچ پنی‌سیلیوم دیجیتاتوم بررسی شد. سوسپانسیون با غلظت‌های اولیه متفاوت صفر، پنج صدم، یک دهم و پنج دهم پراکسیدهیدروژن ...  بیشتر