با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
بررسی میزان کوفتگی میوه زیتون تحت بارگذاری ضربه

هدی کارگرپور؛ تیمور توکلی هشجین؛ عباس همت؛ برات قبادیان

دوره 8، شماره 2 ، 1397، ، صفحه 365-376

https://doi.org/10.22067/jam.v8i2.62488

چکیده
  آسیب‌های مکانیکی ضربه ناشی از برداشت مکانیزه، انتقال و یا فرآوری محصولات کشاورزی تازه هر ساله باعث کاهش چشم‌گیری از درآمد تولید مواد غذایی می‌شود. میوه زیتون هم مانند بسیاری دیگر از میوه‌ها به ضربه بسیار حساس می‌باشد که می‌تواند منجر به آسیب مکانیکی (کوفتگی) گردد و باعث کاهش کیفیت این محصول شود. در این تحقیق، شکل کوفتگی در رقم روغنی، ...  بیشتر