با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
طراحی و ساخت
طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه‌ی هدایت خودکار خودترازروی تراکتور در زمین‌‌های شیب‌دار

سعید دهقانی؛ سید حسین کار پرورفرد؛ حسین رحمانیان کوشککی

دوره 6، شماره 1 ، 1395، ، صفحه 1-13

https://doi.org/10.22067/jam.v6i1.33146

چکیده
  هدایت خودکار تراکتور در زمینه‌های مختلف رو به پیشرفت نهاده است. در این تحقیق ساخت سامانه‌ی خودترازرو جهت هدایت خودکار تراکتور بر روی خطوط تراز در حین کاشت مورد نظر می‌باشد. سامانه‌ی خودترازرو شامل سه واحد حس‌کننده، پردازش و عمل‌کننده می‌باشد. حسگر زاویه‌سنج زوایای ایجاد شده در راستای طولی و عرضی تراکتور نسبت به سطح افق را تعیین ...  بیشتر