با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
عملکرد پنبه و بهره‌وری مصرف آب تحت تأثیر روش‌های خاک‌ورزی حفاظتی و آبیاری در تناوب پنبه-گندم

صادق افضلی نیا؛ علی رضا ضیایی

دوره 10، شماره 1 ، 1399، ، صفحه 103-114

https://doi.org/10.22067/jam.v10i1.76229

چکیده
  در این تحقیق، اثر روش‎‌های خاک‌ورزی حفاظتی و آبیاری بر خصوصیات خاک، عملکرد پنبه و کارایی مصرف آب در تناوب گندم-پنبه در قالب طرح آزمایشی اسپلیت پلات بررسی شد. فاکتور اصلی روش آبیاری شامل آبیاری سطحی، قطره‌ای نواری و بارانی بود. روش‌های خاک‌ورزی شامل بی‌خاک‌ورزی، کم‌خاک‌ورزی و خاک‌ورزی مرسوم نیز به‌عنوان فاکتور فرعی در نظر ...  بیشتر