با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
مقایسه‏‌ی عملکرد سم‏پاش‏‌های میکرونر و بوم‏‌دار تراکتوری جهت مبارزه با علف‌‏های هرز گندم

مصطفی حمید؛ حسن ذکی دیزجی؛ افشین مرزبان

دوره 5، شماره 2 ، 1394، ، صفحه 403-414

https://doi.org/10.22067/jam.v5i2.28431

چکیده
  در این پژوهش سم‏پاش بوم‌‏دار پشت تراکتوری با سم‏پاش میکرونر پشت تراکتوری جهت مبارزه با علف‏‌های هرز مورد ارزیابی قرار گرفتند. این آزمایش دارای پنج تیمار بود که دو تیمار مربوط به سم‏پاش میکرونر تراکتوری و دو تیمار مربوط به سم‏پاش بوم‏‌دار تراکتوری بودند. تیمارهای سم‏پاش میکرونر پشت تراکتوری شامل سطح‌‏های سرعت متوسط (3500 دور ...  بیشتر