با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
تعیین مراحل رسیدگی خرمای مضافتی با استفاده از طیف‌سنجی

رسول خدابخشیان؛ باقر عمادی

دوره 6، شماره 1 ، 1395، ، صفحه 201-213

https://doi.org/10.22067/jam.v6i1.34501

چکیده
  در این تحقیق، پتانسیل تکنیک طیف‌سنجی رامان در تعیین مراحل رسیدگی، مواد جامد محلول و pH میوه خرمای مضافتی مورد ارزیابی قرار گرفت. طیف‌سنجی نمونه‌ها در ناحیه 2500-400 سانتی‌متر معکوس با استفاده از دستگاه طیف‌سنج Thermo Nicolet از نوع پاشنده به‌دست آمد. نتایج حاصله حاکی از این بود که طیف‌های به‌دست آمده از پراکندگی رامان می‌توانند نوارهای ...  بیشتر