با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
مقایسه دقت سه مدل گیرنده مکان‏‌یاب متداول

ابراهیم چاوشی؛ جعفر امیری پریان؛ بهزاد جباری

دوره 6، شماره 1 ، 1395، ، صفحه 214-223

https://doi.org/10.22067/jam.v6i1.28704

چکیده
  با رشد روزافزون کاربرد سامانه‏‌های مکان‌‏یابی در عملیات کشاورزی دقیق، آگاهی از دقت و صحت گیرنده‌‏های مورد استفاده در این عملیات بسیار ضروری به نظر می‌رسد. این تحقیق به منظور بررسی و مقایسه دقت مکان‏‌یابی سه مدل مختلف از گیرنده‌های مکان‏‌یابی متداول در کشاورزی دقیق، شامل مدل‌های eTrex_VISTA، MAP_60_csx و MAP_78s در شرایط مختلف انجام شده ...  بیشتر