با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
طراحی و ساخت
طراحی و ساخت یک مدل آزمایشگاهی موزع با ترتیب ریزش نردبانی (عرضی) قلمه برای استفاده در کارنده نیشکر

عباس اکبرنیا

دوره 7، شماره 1 ، 1396، ، صفحه 312-321

https://doi.org/10.22067/jam.v7i1.45290

چکیده
  نیشکر گیاهی است که برای تولید و استخراج قند از ساقه آن، کشت می شود. سطح زیر کشت نیشکر در ایران حدود 80 هزار هکتار و عمل کشت در این مزارع با دست و توسط کارگر انجام می گیرد. ماشین های کارنده وارد شده به ایران و نمونه های ساخت داخل که عموماً الگو برداری از روی نمونه های خارجی است، به‌دلیل لغزش نقاله موزع و عدم یکنواختی در ریزش و آرایش قلمه ...  بیشتر