با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
تحلیل فرکتالی سیگنال‌های صوتی کمباین سمپو مدل 3065

فرزاد مهدیه بروجنی؛ علی ملکی

دوره 7، شماره 1 ، 1396، ، صفحه 86-96

https://doi.org/10.22067/jam.v7i1.44392

چکیده
  کمباین‌ها یکی از مهم‌ترین منابع ایجاد سر و صدا در کشاورزی هستند. با توجه به شرایط متفاوت کاری کمباین‌ها و اینکه رانندگان همواره در معرض سر و صدای ناشی از کمباین‌ها هستند. این پژوهش با هدف دستیابی به بعد فرکتال سیگنال‌های صوتی کمباین سمپو (SAMPO) در شرایط مختلف صورت گرفت تا از این طریق بتوان به ساختار مناسب جاذب‌های صوتی در کمباین‌ها ...  بیشتر