با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
تکنولوژی‌های پس از برداشت
1. بررسی پارامترهای مکانیکی و شیمیایی محصول بامیه با پوشش کیتوزان در فیلم های بسته بندی نانویی و شرایط اتمسفر اصلاح‌شده

آزاده حیدریان؛ ابراهیم احمدی؛ فرشاد دشتی؛ احمد نورمحمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22067/jam.2021.69257.1027

چکیده
  افزایش سرعت رسیدگی محصولات پس از برداشت، موجب افزایش فسادپذیری و کاهش عمر انبارمانی آن‌ها می‌گردد. تأثیر تیمارهای اتمسفر اصلاح‌شده (5O2 +10CO2 + %85N2 %)، پوشش کیتوزان و فیلم‌های بسته‌بندی در دو دمای نگهداری 4 و 25 درجه سانتی‌گراد بر فاکتورهای شیمیایی (pH وTSS) و خواص مکانیکی شامل تنش برشی (TB)، نیروی برشی (FB)، مدول برشی (GK) در پایان 12 روز از زمان ...  بیشتر