با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
تحلیل عوامل مؤثر بر برداشت مکانیکی زیتون در استان گیلان

حامد عابدی؛ سعید فیروزی؛ محمد صادق الهیاری

دوره 7، شماره 1 ، 1396، ، صفحه 48-60

https://doi.org/10.22067/jam.v7i1.48003

چکیده
  برداشت، مهمترین مرحله تولید محصول زیتون است. هزینه برداشت دستی زیتون حدوداً دو سوم از هزینه های کل تولید این محصول را تشکیل می دهد، بنابراین تحقیق در مورد کلیه ابعاد مکانیزاسیون برداشت زیتون از اهمیت خاصی برخوردار است. از این رو، به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر برداشت مکانیکی زیتون در استان گیلان، تحقیقی به روش دلفی در سه مرحله انجام ...  بیشتر