با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
تکنولوژی‌های پس از برداشت
شبیه‌سازی فرکانس‌های طبیعی میوه پرتقال با استفاده از روش اجزای محدود

وحید کهریزی؛ ابراهیم احمدی؛ علیرضا شوشتری

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1403، ، صفحه 163-176

https://doi.org/10.22067/jam.2023.80039.1137

چکیده
  سالانه مقادیر زیادی از محصولات کشاورزی در اثر بارهای دینامیکی و سایر آسیب‌های مکانیکی که از طرف اجزای متحرک ماشین‌ها هنگام برداشت، حمل و نقل، انبار کردن و بسته‌بندی به آن‌ها وارد می‌شود از بین می‌روند یا دچار افت کیفیت می‌شوند. این در حالی است که تاکنون بیشتر تحقیق‌های انجام‌شده برای تجزیه و تحلیل عملیات‌های مذکور با آزمون‌های ...  بیشتر