با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
تأثیر پوشش چیتوزان بر خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی انگور رقم فخری در طول دوره انبارداری

سعید خدامرادی؛ ابراهیم احمدی

دوره 9، شماره 2 ، 1398، ، صفحه 347-364

https://doi.org/10.22067/jam.v9i2.69423

چکیده
  در این تحقیق خواص فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و رئولوژیکی انگور فخری در طول دوره نگهداری مورد بررسی قرار گرفته است. انگور فخری پس از برداشت از باغات استان همدان با استفاده از پوشش چیتوزان در سه غلظت (5/0، 1 و 2 درصد) پوشش‌دهی شده و در دو دمای محیط و یخچال (4 درجه سانتی‌گراد) نگهداری شده است. در طول دوره نگهداری هر 5 روز یک‌بار خواص فیزیکی (افت ...  بیشتر

بررسی رفتار میکرومکانیکی بافت سیب‌زمینی به‌وسیله میکروسکوپ الکترونی: تأثیر زمان انبارداری، انرژی ضربه و شعاع انحنای محل ضربه

صفورا یونجی؛ ابراهیم احمدی؛ علی علوی نیا

دوره 8، شماره 2 ، 1397، ، صفحه 347-363

https://doi.org/10.22067/jam.v8i2.62599

چکیده
  در این تحقیق از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) برای بررسی رفتار میکرومکانیکی بافت سیب‌زمینی رقم سانته در مدت زمان انبارداری 16 هفته، با سطوح انرژی ضربه شاهد (صفر)، سطح 1 (0/002±0/031 ژول) و سطح (0/02±0/320 ژول) و با شعاع انحنای محل ضربـه (35 و 45 میلی‌متر) استفاده شد. پس از گذشت مدت انبـارداری در فاصله‌های 2 هفته‌ای، بـرای هر کدام از غده‌های ...  بیشتر

بررسی اثر نانو زئولیت پتاسیم پرمنگنات و زمان نگهداری بر خواص فیزیکوشیمیایی میوه کیوی (رقم هیوارد)

حسین میرزائی مقدم؛ محمد هادی خوش تقاضا؛ محسن برزگر بفروئی؛ علی سلیمی

دوره 4، شماره 1 ، 1393، ، صفحه 37-49

https://doi.org/10.22067/jam.v4i1.33163

چکیده
  در این تحقیق میوه‌های کیوی از رقم هیوارد در دو محدوده جرمی )کوچک و بزرگ) تهیه شدند. پس از آن، میوه‌ها را در شیشه‌های یک لیتری در مجاورت بالشتک‏ های پلی اتیلنی حاوی نانوزئولیت پتاسیم پرمنگنات (0، 2/0، 4/0 8/0 گرم) قرار داده و در ژرمیناتور (دمای C°5 و رطوبت نسبی 30%) نگهداری شدند. سپس در زمان‌های 0، 2، 4 و 6 هفته نگهداری، خواص فیزیکوشیمیایی مختلف ...  بیشتر