با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ایلام

2 دانشگاه تهران

چکیده

پسته وحشی یا بنه سطح معادل 2/4 میلیون هکتار از جنگلهای ایران را پوشانده است. استفاده و فرآوری بر روی محصول این درخت با توجه به خواص داروئی و غذایی بالای آن همچنان بصورت محدود و سنتی می باشد. هدف اصلی در این تحقیق طراحی، ساخت و ارزیابی واحد مغزکن پسته وحشی می باشد، بدین منظور بنه سیرجان استان کرمان به عنوان محصول مورد مطالعه انتخاب و مشخصات فیزیکی و مکانیکی آن مبنای طراحی قرار گرفت. مکانیزم مغز کردن بر مبنای فشار هسته بنه در بین دو استوانه محرک و متحرک انتخاب گردید. در ارزیابی دستگاه تاثیر پارامترهای سرعت دورانی(سه سطح)، فاصله بین دو استوانه(چهار سطح) و رطوبت (چهار سطح) بر روی راندمان مغزکردن، درصد مغز سالم، درصد خاکه و درصد هسته های نشکسته مورد تست و ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که با افزایش رطوبت هسته و فاصله بین دو استوانه راندمان کاهش می یابد و از طرفی میزان مغز سالم نیز در رطوبت 6/61 درصد بر پایه تر به بیشترین مقدار خود می رسد. به طور اجمالی بیشترین راندمان مغزکردن در رطوبت 4/31 درصد، فاصله بین دو استوانه 0/48 میلیمتر و دور Rpm 25/84 می-باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image