با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهرکرد

2 دانشگاه اراک

چکیده

محیط کار رانندگان کمباین‏ باید دارای شرایطی باشد تا عواملی چون صدا کمترین تأثیر را بر آنان داشته باشد به گونه‏ای که بتوانند از عهده وظایف عدیده در هدایت و کنترل کمباین برآیند. در این تحقیق، تعدادی از عوامل مؤثر بر صدای تولید شده در دو نوع کمباین جاندیر 1055 و سمپو 3065 مورد ارزیابی قرار گرفته‏اند. فاکتورهای مورد مطالعه شامل دورموتور، نسبت‌های مختلف دنده، وضعیت عملیات و فاصله میکروفن بودند. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که تراز فشار صدا با توجه به افزایش بسامد، روند کاهشی داشته و در بسامد 4000 هرتز به‏ترتیب برای کمباین‏های جاندیر و سمپو به میزان 87/96 و 84/73 دسی‏بل می‏باشد که این تفاوت در سطح احتمال 1% معنی‏دار شده است. هم چنین نتایج نشان می‏دهد که بیشینه تراز فشار صدای کمباین‏های جاندیر و سمپو به ترتیب برابر116 دسی‏بل در بسامد 250 هرتز و 111/1 دسی‏بل در بسامد 40 هرتز می‏باشد که هر دو در موقعیت گوش کاربر و در حالتی که کمباین‏ها فاقد کابین باشند به‏ دست آمده‏ اند.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image