با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدان، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران

2 بخش تولیدات زراعی، شرکت کشت و صنعت مغان، ایران

3 گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران

4 بخش تحقیقات اقتصاد کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران

چکیده

برنامه‌ریزی در امور زراعی بدون بودجه‌ریزی سالیانه در مورد اقلام مربوط به نهاده‌های مختلف، اثربخش نیست. در میان نهاده‌های مختلف تولید، مصرف انرژی سهم قابل‌توجهی در هزینه‌های تولیدات کشاورزی داشته و پیش‌بینی آن نیازمند ابزار علمی دقیق می‌باشد. این تحقیق با هدف ارزیابی و تعیین مدل پیش‌بینی میزان مصرف سوخت دیزل در تراکتور MF-399 در شهرستان پارس‌آباد مغان بر اساس پارامترهای زراعی و ماشینی در انجام عملیات مکانیزه گندم آبی انجام شد. در این مطالعه، میزان مصرف سوخت دیزل در واحد سطح به‌عنوان متغیر وابسته و اندازه سطح زیرکشت گندم آبی (هکتار) به‌همراه عملکرد زمانی تراکتور در انجام عملیات زراعی به‌عنوان متغیرهای مستقل در ارزیابی مورد استفاده قرار گرفتند. پس از بررسی و آزمون دو مدل کاب داگلاس و متعالی بر اساس معیارهای آماری و اقتصادسنجی، مدل کاب- داگلاس با چهار متغیر مستقل به‌عنوان بهترین مدل به‌منظور پیش‌بینی میزان مصرف سوخت دیزل انتخاب گردید. در این مدل ضریب تبیین تعدیل شده برابر 76/0 و درصد میانگین مطلق خطا برابر 93/0 درصد تخمین زده شده است. در مدل یاد شده متغیر سطح زیرکشت دارای ضریب منفی و برابر با 012/0 بود، که نشان داد به‌ازای افزایش هر یک درصد در سطح زیرکشت، مصرف سوخت به میزان 012/0 درصد کاهش می‌یابد. زمان‌های صرف شده برای عملیات خاک‌ورزی، کاشت و داشت دارای ضریب مثبت در مصرف سوخت بود. این ضرایب نشان داد که در ازای افزایش هر یک درصد در زمان عملیات خاک‌ورزی، کاشت و داشت مصرف سوخت به‌ترتیب به میزان 6/0، 04/0 و 08/0 درصد افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

Open Access

©2020 The author(s). This article is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source.

1- Banaeian, N. and M. Zangeneh. 2011. Modeling Energy Flow and Economic Analysis for walnut production in Iran. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology: 3:194-201.
2- Bonari, E. and M. Mazzoncini and A. Peruzzi. 1995. Effect of conservation and minimum tillage on winter oilseed rape in a sand soil. Soil and Tillage Research 33: 91-108.
3- Borin, M. and L. Sartori. 1997. Effects of tillage systems on energy and carbon balance in north-eastern Italy. Soil and Tillage Research 40(3-4): 209-226.
4- Canakci, M., M. Topakci, I. Akinci and A. Ozmerzi. 2005. Energy use pattern of some field crops and vegetable production: Case study for Antalya Region , Turkey. Energy Conversion and management 46: 655-666.
5- Center, I. S. 2017. Results of the census in 2011, revised in May 2013. Iran Statistics Center: Iran Statistics Center. Report no.
6- Cochran, W. G. 1963. Sampling Techniques, 2nd Ed., New York: John Wiley and Sons, Inc.
7- Emadi, B., A. Nikkhah, M. Khojasteh Poor and S. H. Peyman. 2015. Effect of farm size on energy consumption and input costs for pinut production in Gillan province. Journal of Agricultural Machinery 5(1): 217-228.
8- Grisso, R. D. and D. H. Vaughan and G. T. Roberson. 2008. Fuel prediction for specific tractor models. Applied Engineering in Agriculture 24(4) 423-428.
9- Hemmat, A. and M. R. Mossadeghi. 2001. Tillage for production in low rainfall area. Author Godwin, R. G. Published research organization, education and agricultural extension.
10- Moghimi, M. R., B. Mohammadi Alasti, M. A. Hadad Drafsh, M. Abasgholipor ghadim and M. Taki. 2013. Energy consumption and assessment of econometric model between input and output for wheat production in Gorve country, Kordestan Province of Iran. International Journal of Agriculture and Crop Sciences 5(20): 2342-2348.
11- Mohammadi, A., S. Rafiee, S. S. Mohtasebi, H. Rafiee and . 2009. Energy inputs-yield relationship and cost analysis of kiwifruit production in Iran. Renewable Energy 35: 1071-1075.
12- Pimentel, D. and M. Pimentel. 1996. Food, Energy and Society. Pages 400. Niwet: Colorado Press, Taylor & Francis.
13- Pimentel, D., L. E. Hurd, A. C. Bellotti, M. J. Forster, I. N. Oka, O. D. Sholes and R. J. Whitman. 1973. Food production and the energy crisis. Science 182: 443-449.
14- Safa, M. and A. Tabatabaeefar. 2008. Fuel Consumption in Wheat Production in Irrigated and Dry Land Farming. World Journal of Agricultural Sciences 4(1): 86-90.
15- Safa, M. and S. Samarasinghe and M. Mohsen. 2009. Modeling fuel consumption in wheat production using neural networks. in 18th World IMACS/MODSIM Congress, Cairns. Australia
16- Shrestha, B. L. 1998. Energy analysis in selected crop in Nepal.
17- Siemens, J. C. and W. W. Bowers. 1999. Machinery management: How to select machinery to fit the real needs of farm managers. John Deere Publishing. East Moline.
18- Singh, H. and D. Mishra and N. M. Nahar. 2002. Energy use pattern in production agriculture of a typical village in arid zone, India, part I. Energy Conversion and Management 43: 2275-2286.
19- Unnamed. 2013. Census results of 2011. . Iran Statistical Center. (In Farsi).
CAPTCHA Image