با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

صنعت طیور یکی از بزرگ‌ترین و توسعه‌یافته‌ترین صنایع موجود در کشور است و بررسی میزان انرژی مصرفی در مرغداری‌ها یکی از مهم‌ترین مسائل در پرورش مرغ می‌باشد. تحقیق حاضر به‌منظور انتخاب مناسب‌ترین نوع سالن مرغداری از نظر مصرف انرژی در استان خوزستان در سال 1396 انجام گرفت. ابتدا با طراحی پرسشنامه و قرار دادن آن در اختیار مرغداران شهرهای مختلف استان (نماینده‌های اقلیم‌های مختلف)، اطلاعات مورد نیاز نرم‌افزار کریر به‌منظور محاسبه بارهای حرارتی و برودتی به‌دست آمد. سپس تاثیر اجزای مختلف سالن‌های مرغداری رایج در استان (آجری، بلوکی و پنل مرسوم) بر این بارها مورد بررسی قرار گرفت و اجزا با کمترین بارهای حرارتی و برودتی به‌عنوان اجزای سالن پیشنهادی معرفی گردید. برای مقایسه مصرف انرژی، ظرفیت همه‌ی سالن‌ها یکسان (20000 قطعه) در نظر گرفته شد. در مقایسه بار حرارتی سالن‌های مورد مطالعه، مشاهده گردید که سالن‌های بلوکی با 891525 کیلوژول در ساعت بیشترین بار حرارتی و سالن‌های پیشنهاد شده در این تحقیق با 309068 کیلوژول در ساعت کمترین بار حرارتی را داشتند. همچنین سالن‌های بلوکی با 1604828 کیلوژول در ساعت بیشترین بار برودتی و سالن‌های معرفی شده در این تحقیق با 330795 کیلوژول در ساعت کمترین بار برودتی را داشتند. به‌طور کلی میانگین بارهای حرارتی و برودتی برای سالن پیشنهادی نسبت به نوع بلوکی و آجری به‌ترتیب 6/29 و 24/18 درصد کمتر بود. تفاوت هزینه ساخت سالن پیشنهادی و آجری (مرسوم‌ترین سالن در استان) معادل 9/ 28 میلیون تومان بود که با مقایسه تفاوت هزینه انرژی مصرفی در آن‌ها (726/11 میلیون تومان) این مبلغ پس از 2 سال و 5 ماه جبران شده و از آن به بعد به‌عنوان سود سرمایه‌گذاری به حساب می­آید.

کلیدواژه‌ها

Open Access

©2020 The author(s). This article is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source.

1. AlQdah, K. 2010. Potential opportunities for energy savings in a Jordanian poultry company. Energy Conversion and Management 51: 1651-1655.
2. Bagi, M. 2015. Principles and breeding of broiler chickens. Marze Danesh. Tehran. (In Farsi).
3. Eskandar, M., H. Bakhoda, and M. Almasi. 2015. Economic study of broiler chickens in Ardebil. in International Conference on Economics and Management of Agricultural Sciences. Anzali. (In Farsi).
4. Hasani, A., M. Hir, and S. Farhang. 2013. Measuring Iranian provinces efficiency in meaty poultry production by use of Data Envelopment Analysis. International Research Journal of Applied and Basic Sciences 4: 3338-3346 (In Farsi).
5. Jafarian, M., H. Sadrneya, M. H. Aghkhani, and B. Safari. 2010. The Effect of Heat Damage in Poultry Using the Basic Equations (A Case Study of School of Agriculture of Ferdowsi University of Mashhad). Sixth National Congress of Agricultural Machinery Engineering and Mechanization. Tehran, Iran. (In Farsi).
6. Karbassi, A. R., H. Jafari, A. Naghikhani, and M. Ramezani. 2015. simulation of Energy Consumption by HVAC systems in a building located in Tehran and comparative study on impacts of orientation and windows sizes on energy consumption. International Conferences of Emerging Trends in energy coservation. Tehran, Iran. (In Farsi).
7. Kochakzadeh, A., and B. Tajari. 2015. Control of energy consumption in poultry industry. in Emerging Trends in Energy Conservation 4rd Conference. Tehran. (In Farsi).
8. Kythreotou, N., S. A. Tassou, and G. Florides. 2011. The contribution of direct energy use for livestock breeding to the greenhouse gases emissions of Cyprus. Energy 36: 6090-6097.
9. Lotfipour, M. S. 2008. Laying Chicken Breeding. Marze Danesh. Tehran. (In Farsi).
10. Mostashari Mohases, M. 2017. Principles of designing broiler chickens in accordance with new breeding methods and minimum energy losses. Agricultural Research, Training and Promotion Organization. (In Farsi).
11. Payandeh, Z., K. Kheiralipour, and M. Karimi. 2016. Evaluation of energy efficiency of broiler production farms using data envelopment analysis technique, case study: Isfahan Province. Iranian Journal of Biosystem Engineering 47: 577-585. (In Farsi).
12. Rajaniemi, M., and J. Ahokas. 2012. A case study of energy consumption measurement system in broiler production. Agronomy Research Biosystem Engineering Special. (In Farsi).
13. Sadrnia, H., M. Khojastehpour, H. Aghel, and A. Saiedi Rashk Olya. 2017. Analysis of different inputs share and determination of energy Indices in broilers production in Mashhad city. Journal of Agricultural Machinery 7: 285-297. (In Farsi).
14. Schwab, M., and C. Simonson. 2004. Review of building energy simulation tools that include moisture storage in building materials and HVAC systems. Draft Report IEA Annex 41.
15. Shekoohi Dehkordi, K. and M. Farhadian. 2017. Investigating the effect of Atrium-related Green Roof Cooling and Heating loads on Energy Management in Pedagogical Spaces in Cold Climate. Journal of Environmental Science and Technology 19: 573-583. (In Farsi).
16. Swan, L. G., and V. I. Ugursal. 2009. Modeling of end-use energy consumption in the residential sector: A review of modeling techniques. Renewable and Sustainable Energy Reviews 13: 1819-1835.
17. Vahedi, A., and M. Younesi Almoti. 2017. Determinination of Energy Indices of Broiler Units in Alborz province. Agricultural Mechanization and Systems Research 17: 41-54. (In Farsi).
18. Valade, R. E. 2009. Development and verification of a simplified building energy model. Georgia Institute of Technology.
19. Wang, Y., W. Zheng, H. Shi, and B. Li. 2018. Optimising the design of confined laying hen house insulation requirements in cold climates without using supplementary heat. Biosystems Engineering 174: 282-294.
20. Zanganeh, M., G. Haydari nejad, and S. Delfani. 2009. Determination of the amount of refrigerated load of the building using thermal comfort calculations and comparison with Karir software. 7th Annual Conference of Mechanical Engineering. Tehran, Iran. (In Farsi).
CAPTCHA Image