با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی لاتین

نویسندگان

1 گروه مهندسی بیوسیستم, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان, تاکستان, ایران

2 گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن، ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن، اﻳﺮان

4 دانشکده اصلاح و نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، تاکستان، ایران

چکیده

در این مطالعه، یک رویکرد شبکه عصبی برای تعیین محل دقیق میوه خیار بر روی تصاویر گلخانه ای پیشنهاد شده است. برای این منظور پس از متعادل کردن هیستوگرام روشنایی تصویر مورد نظر، تصویر را با پنجره ای حاوی تصویر میوه خیار ضرب می کند که باعث می شود در مناطق مشکوک به خیار ضرایب بزرگتری به دست آید. با استخراج این حداکثرهای محلی، خوشه هایی از نقاط اولیه به عنوان پنجره های احتمالی وجود خیار به دست می آید. سپس برای تشخیص دقیق محل قرارگیری خیارها، این نقاط و نواحی اطراف آنها به یک شبکه عصبی که با استفاده از تعدادی تصویر شامل تصاویر خیار، تصاویر غیر خیار و پاسخ بهینه آنها آموزش داده شده است، ارجاع داده می شود. مناطق به دست آمده از این شبکه منجر به تشخیص دقیق محل خیارها در تصویر شد. روش پیشنهادی در جعبه ابزار Simulink نرم افزار متلب پیاده سازی شد. سپس روش پیشنهادی با استفاده از این ساختار شبکه شبیه‌سازی شد و بر روی 120 تصویر به‌دست‌آمده از یک گلخانه توسط دوربین دیجیتال آزمایش شد. این روش خطای پایینی داشت و توانست نرخ بالایی را در زمان مناسب میوه های خیار در تصاویر کشف شده تشخیص دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image