با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه تحقیقات پنبه، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران

چکیده

با توجه به روند افزایشی جمعیت به‌منظور تسریع در تولید و افزایش راندمان لزوم به‌کارگیری ماشین‌ها در صنایع و بخش‌های مختلف بر کسی پوشیده نیست. پنبه نیز از این قاعده مستثنی نیست. استفاده از ماشین می‌تواند در کاهش هزینه‌های برداشت نقش مؤثری ایفا کند و از طرف دیگر با برداشت به‌موقع محصول، خسارات ناشی از سرما و بارندگی‌های زودرس پاییزه نیز کاهش می‌یابد. در این تحقیق دو نوع ماشین وش‌چین در پنبه رقم ارمغان با یکدیگر مقایسه شدند. یکی از ماشین‌های برداشت استفاده شده در این پژوهش، ماشین وش‌چین دو ردیفه خودگردان از نوع سوزنی است و ماشین برداشت دیگری یک ماشین کششی وش‌چین دندانه‌ای دو ردیفه است. در این تحقیق صفات بقایای وش روی بوته و تلفات وش روی زمین پس از برداشت ماشینی و صفات کیفی الیاف برداشت شده با ماشین‌های متفاوت با همدیگر مقایسه شده‌اند. نتایج نشان داد که نوع ماشین اثر معنی‌داری روی بقایای وش روی بوته و عملکرد ماشین دارد. اما صفت تلفات وش روی زمین تحت تاثیر نوع ماشین نبوده و در هر دو ماشین تقریبا یکسان است. مقایسه میانگین صفات نشان می‌دهد که بقایای وش روی بوته در استفاده از ماشین برداشت سوزنی 12.44 درصد و در ماشین دندانه‌ای 5.22 درصد است. از نظر کیفیت الیاف نیز تفاوت معنی‌داری در هیچ‌یک از صفات کیفی مشاهده نشد و هر دو ماشین در یک سطح قرار دارند. براساس این تحقیق برای برداشت رقم ارمغان ماشین وش‌چین دندانه‌ای مناسب‌تر از ماشین وش‌چین سوزنی است.

کلیدواژه‌ها

©2023 The author(s). This article is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source.

 1. Mississipi AgriculturalStation Bulletin 972. Mississipi State University.
 2. EL-Sayed, G. H., El-Shazly, A. E., & El- Yamani, A. E. (2008). Factor affecting mechanical cotton harvesting and fiber quality. Egyption Journal Agriculture Research, 86(6), 2407-2323.
 3. El-Yamani, A. E., Marey, S. A., & Sayed-Ahmed, I. F. (2017). Influence of Mechanical Harvesting Process on Productivity and Quality of Cotton Fiber. Journal of Soil Sciences and Agricultural Engineering, 8(6) 301-306. https://doi.org/10.21608/jssae.2017.37505
 4. FAO. (2017). The future of food and Agriculture–Trends and challenges. Rome. https://doi.org/10.21608/JSSAE.2017.37505
 5. Faulkner, W. B., Wanjura, J. D., Hequet, E. F., & Shaw, B. W. (2008). Effects of harvesting method on foreign matter content and yarn quality from irrigated cotton on the high plain. Proceedings of Beltwide Cotton Conference. P. 612-619. Memphis. Tennessee. https://doi.org/10.13031/2013.23497
 6. Mansouri rad, M. (2009). Tractors and agricultural machinery. Volume II. The eleventh edition. Bu-Ali Sina University Press. (in Persian).
 7. Nowrouzieh, Sh., Mobli, H., Ghanadha, M., & Oghabi, H. (2003). Effect parameters for speed and height of the nose on the amount and quality of cotton picked by cotton picker on the varity of Varamin. Journal of Agricultural Knowledge, 1(13), 63-71. (in Persian). https://doi.org/10.22034/jam.2022.14946
 8. Oz, E. (2005). Harvesting performance of a tractor mounted mechanical cotton picker. Journal of Agricultural Engineering, 3(2), 119-126.
 9. Prasad, J., Kapur, T., Sandhar, N., Majumdar, S., Patil, P., Shukla, S. K., Jaiswal, B. N., & Patil, A. B. (2007). Performance evaluation of spindle type cotton picker. Journal of Agricultural Engineering, 44(1), 38-42.
 10. Rezaei-Asl, A., Nowrouzieh, Sh., & Taghizade alisarayi, A. (2014). Study and Comparison of mechanical and manual Harvesting Performance in two cotton varieties Varamin and Sahel cultivar. Mechanical Sciences in Farm Machinery, 1(1), 27-35. (in Persian).
 11. Ravinder, R. A., & Majumdar, G. (2013). Evaluation of portable cotton picker. ‎International Journal of Agriculture Innovations and Research, 2(1), ISSN ‎‎1473-‎
 12. Saeidirad, M. H., Mahdinia, A., Zarifneshat, A., Nowrouzieh, Sh., Nazarzadeh, S., & Ramazani-Moghadam, M. R. (2018). Technical and economical evaluation of self peopelled and tractor mounted cotton pickers. Agricultural Mechanization and Systems Research, 18(69), 97-108. (in Persian). https://doi.org/10.22092/erams.2017.108528.1159
 13. Sandhar, N. S. (1999). Mechanized picking of cotton in Punjab. Agricultural Engineering Today, 23(5), 21-27.
 14. Williford, J. R., Brashears, A. D., & Barker, G. L. (1994). Harvesting in Cotton Ginners Handbook. USDA Agriculural Research Service. Washington, DC.
CAPTCHA Image