با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه تحقیقات پنبه کشور

چکیده

با توجه به روند رو به رشد جمعیت لزوم به کارگیری ماشین‌ها در صنایع و بخش‌های مختلف به منظور تسریع در تولید و ‏افزایش راندمان بر کسی پوشیده نیست. پنبه نیز از این قاعده مستثنی نیست. استفاده از ماشین می‌تواند در کاهش ‏هزینه‌های برداشت نقش مؤثری ایفا کند و از طرف دیگر با برداشت به‌موقع محصول، خسارات ناشی از سرما و بارندگی‌های ‏زودرس پاییزه نیز کاهش می‌یابد. در این تحقیق دو نوع ماشین وش چین در پنبه رقم ارمغان با یکدیگر مقایسه شدند. ‏یکی از ماشین‌های برداشت استفاده شده در این پژوهش، ماشین وش‌چین دو ردیفه خودگردان از نوع سوزنی است و ‏ماشین برداشت دیگری یک ماشین کششی وش چین دندانه‌ای دو ردیفه است. نتایج نشان داد که نوع ماشین اثر معنی ‏داری روی بقایای روی بوته و عملکرد ماشین دارد. اما صفت تلفات روی زمین تحت تاثیر نوع ماشین نبوده و در هر دو ‏ماشین تقریبا یکسان است. مقایسه میانگین نشان می‌دهد که بقایای روی بوته ماشین برداشت سوزنی بیشتر از دو برابر ‏ماشین دندانه ای است. از نظر کیفیت الیاف نیز تفاوت معنی داری در هیچ یک از صفات کیفی مشاهد نشد و هر دو ‏ماشین در یک سطح قرار دارند. بر اساس این تحقیق برای برداشت رقم ارمغان ماشین وش چین دندانه‌ای مناسب تر از ‏ماشین وش چین سوزنی است. ‏

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image