با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پسادکتری، گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

پیاده‌سازی الگوهای مدیریتی مناسب در حوزه نگهداری و تعمیرات جهت نگهداشت اصولی و ارتقای قابلیت اطمینان انواع ماشین‌ها و تجهیزات کشاورزی با هدف تسریع در روند تأمین غذای جامعه بسیار حائز اهمیت می‌باشد. با توجه به کمبود مطالعات بنیادی و توسعه‌ای در این بخش، مطالعه حاضر به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت کارآمد نگهداری و تعمیرات در سطح کشت و صنعت‌ها بر پایه مطالعات مفهومی و تجربی می‌باشد. بدین منظور ابتدا به بررسی و شناخت مهم‌ترین معیارها و زیرمعیارهای تأثیرگذار بر مدیریت نگهداری و تعمیرات با کمک مطالعات بنیادین و دیدگاه کارشناسان خبره پرداخته شد. در ادامه تحقیق، ارزیابی و اولویت‌بندی معیارهای تأثیرگذار با کمک روش تصمیم‌گیری بهترین-بدترین انجام شد و به دنبال آن راهکارهای بهبودی به‌منظور مدیریت نگهداری و تعمیرات در کشت و صنعت‌ها ارائه شدند. براساس نتایج به‌دست‌آمده، مهم‌ترین معیارها در مدل نگهداری و تعمیرات، به‌ترتیب "مدیریت سازمانی"، "عوامل انسانی" و "عوامل ساختاری" با استفاده از تحقیقات پیشین و نظر خبرگان به‌دست آمد. مطابق با نتایج روش تصمیم‌گیری بهترین-بدترین، زیرمعیارهایی چون "حمایت مدیریت عالی در سطح سازمان"، "اختصاص بودجه نگهداشت و مدیریت بهینه موجودی‌ها" و نیز"اتخاذ راهبردهای مناسب نگهداشت"به‌ترتیب با وزن کلی 0.108، 0.075 و 0.067 بیش‌ترین تأثیرگذاری را در مدیریت کارآمد نگهداری و تعمیرات در سطح کشت و صنعت‌ها داشتند. نتایج این تحقیق می‌تواند مورد استفاده مدیران برای دست‌یابی به یک الگوی مناسب در زمینه مدیریت نگهداری و تعمیرات در کشت و صنعت‌ها باشد و نیز قابلیت تعمیم‌پذیری نتایج آن به سایر صنایع کشاورزی و غذایی در سطح کشور وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

©2023 The author(s). This article is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source.

Ab Wahid, R., & Corner, J. (2009). Critical success factors and problems in ISO 9000 maintenance. International Journal of Quality & Reliability Management, 26(9), 881-893. https://doi.org/10.1108/02656710910995073
Adebiyi, K. A., Ojediran, J. O., & Oyenuga, O. A. (2004). An appraisal of maintenance practice in food industries in Nigeria. Journal of Food Engineering, 62(2), 131-133 (in Persian). https://doi.org/10.1016/s0260-8774(03)00201-2
Afsharnia, F., Asoodar, M., & Abdeshahi, A. (2014). Regression Analysis and Modeling of Failure Rate and its Effective Factors on Tractors in Some Cities of Khuzestan Province. Journal of Agricultural Engineering, 36(2), 49-58. (in Persian).
Al-Turki, U. M., Ayar, T., Yilbas, B. S., & Sahin, A. Z. (2014). Integrated maintenance planning. In Integrated Maintenance Planning in Manufacturing Systems (pp. 25-57). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-06290-7_3
Amrani, M. A., Alhomdi, M., Ghaleb, A. M., Al-Qubati, M., & Shameeri, M. (2020). Implementing an integrated maintenance management system for monitoring production lines: a case study for biscuit industry. Journal of Quality in Maintenance Engineering, 28(1), 180-196. https://doi.org/10.1108/jqme-06-2020-0049
Anthony, R. N. (1965). Planning and control systems: a framework for analysis. Division of Research, Graduate School of Business Administration, Harvard University.
Arslankaya, S., & Atay, H. (2015). Maintenance management and lean manufacturing practices in a firm which produces dairy products. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 207, 214-224. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.10.090
Barberá, L., Crespo, A., Viveros, P., & Stegmaier, R. (2012). Advanced model for maintenance management in a continuous improvement cycle: integration into the business strategy. International Journal of System Assurance Engineering and Management, 3(1), 47-63. https://doi.org/10.1007/s13198-012-0092-y
Bekar, E. T., Nyqvist, P., & Skoogh, A. (2020). An intelligent approach for data pre-processing and analysis in predictive maintenance with an industrial case study. Advances in Mechanical Engineering, 12(5), 1687814020919207. https://doi.org/10.1177/1687814020919207.
Bengtsson, M., & Salonen, A. (2009, June). On the need for research on holistic maintenance. In Proceedings of the 22nd international congress on Condition Monitoring and Diagnostic Engineering Management (COMADEM) (pp. 9-11).
Bokrantz, J. (2019). Smart Maintenance:-Maintenance in Digitalised Manufacturing. Department of Industrial and Materials Science. Chalmers University of Technology. Gothenburg, Sweden. ISBN 978-91-7905-191-4.
Bottani, E., Ferretti, G., Montanari, R., & Vignali, G. (2014). An empirical study on the relationships between maintenance policies and approaches among Italian companies. Journal of Quality in Maintenance Engineering, 20(2), 135-162. https://doi.org/10.1108/jqme-11-2012-0039
Branská, L., Pecinová, Z., Paták, M., Stankova, M., & Kholová, P. (2016). Maintenance management systems in the Czech enterprises of chemical and food industries. Trends Economics and Management, 10(27), 20-29. https://doi.org/10.13164/trends.2016.27.20
Fountas, S., Sorensen, C. G., Tsiropoulos, Z., Cavalaris, C., Liakos, V., & Gemtos, T. (2015). Farm machinery management information system. Computers and Electronics in Agriculture, 110, 131-138. https://doi.org/10.1016/j.compag.2014.11.011
Fredriksson, G., & Larsson, H. (2012). An analysis of maintenance strategies and development of a model for strategy formulation. Master of science thesis in production engineering. Department of product and production development. Chalmers University of Technology. Göteborg, Sweden.
Gandhare, B. S., & Akarte, M. M. (2020). Benchmarking maintenance performance in select agro-based industry. Journal of Quality in Maintenance Engineering, 28(2), 296-326. https://doi.org/10.1108/jqme-02-2019-0018
Gandhare, B. S., Akarte, M. M., & Patil, P. P. (2018). Maintenance performance measurement–a case of the sugar industry. Journal of Quality in Maintenance Engineering, 24(1), 79-100. https://doi.org/10.1108/jqme-07-2016-0031
Gandhi, A., Purwani, D. R., Susanti, Y. D., & Prasetya, Y. (2021). The Status of Maintenance Management in Indonesia: Result from a Pilot Survey Food Snack MSMEs. Proceedings of the 11th Annual International Conference on Industrial Engineering and Operations Management. Singapore
Garg, A., & Deshmukh, S. G. (2006). Maintenance management: literature review and directions. Journal of Quality in Maintenance Engineering, 12(3), 205-238. https://doi.org/10.1108/13552510610685075
Gomes, C. F., Yasin, M. M., & Simões, J. M. (2020). The emerging organizational role of the maintenance function: a strategic perspective. Journal of Quality in Maintenance Engineering, 27(1). https://doi.org/10.1108/jqme-03-2017-0012
Gopalakrishnan, M. (2018). Data-driven Decision Support for Maintenance Prioritisation: Connecting Maintenance to Productivity. Chalmers Tekniska Hogskola (Sweden).
Hassanain, M. A. (2002). Integrated systems for maintenance management (Doctoral dissertation, University of British Columbia). http://hdl.handle.net/2429/13109
Holweg, M., Davies, J., De Meyer, A., Lawson, B., & Schmenner, R. W. (2018). Process theory: The principles of operations management. Oxford University Press.
Horyovy, V. P. (2007). Developing the production and maintenance support of enterprises of the AIC [agro-industrial complex of Ukraine]. Visnyk Ahrarnoyi Nauky (Ukraine).
Jandali, D., & Sweis, R. (2018). Factors affecting maintenance management in hospital buildings: Perceptions from the public and private sector. International Journal of Building Pathology and Adaptation, 37(1). https://doi.org/10.1108/ijbpa-12-2017-0064
Johannes, K., Theodorus Voordijk, J., Marias Adriaanse, A., & Aranda-Mena, G. (2021). Identifying Maturity Dimensions for Smart Maintenance Management of Constructed Assets: A Multiple Case Study. Journal of Construction Engineering and Management, 147(9), 05021007. https://doi.org/10.1061/(asce)co.1943-7862.0002112
Jonsson, P. (2000). Towards a holistic understanding of disruptions in Operations Management. Journal of Operations Management, 18(6), 701-718. https://doi.org/10.1016/s0272-6963(00)00040-1
Karia, N., Asaari, M. H. A. H., & Saleh, H. (2014, January). Exploring Maintenance Management in Service Sector: A Case Study. In Proceedings of the 2014 International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Bali, Indonesia.
Kheybari, S., Rezaie, F. M., Naji, S. A., Javdanmehr, M., & Rezaei, J. (2020). Evaluation of factors contributing to the failure of information systems in public universities: The case of Iran. Information Systems, 92, 101534. https://doi.org/10.1016/j.is.2020.101534
Kim, E. J., Jeong, W. I., Lee, Y. K., & Lim, C. S. (2014). Development of evaluation indicators for maintenance and preservation of agriculture and rural heritage. Journal of Agricultural Extension & Community Development, 21(4), 1191-1226. https://doi.org/10.12653/jecd.2014.21.4.1191
Kumar, A., Shankar, R., & Thakur, L. S. (2018). A big data driven sustainable manufacturing framework for condition-based maintenance prediction. Journal of Computational Science, 27, 428-439. https://doi.org/10.1016/j.jocs.2017.06.006
Li, D., Zheng, Y., & Zhao, W. (2019). Fault analysis system for agricultural machinery based on big data. IEEE Access, 7, 99136-99151. https://doi.org/10.1109/access.2019.2928973
Liang, F., Brunelli, M., & Rezaei, J. (2019). Consistency issues in the best worst method: Measurements and thresholds. Omega, 102175. https://doi.org/10.1016/j.omega.2019.102175
Liu, Y., Hu, Y., Wen, J., & Tang, Y. (2018, July). An overview on smart maintenance service scheduling system and theoretical basis for agricultural machinery. In 2018 IEEE International Conference on Internet of Things (I Things) and IEEE Green Computing and Communications (GreenCom) and IEEE Cyber, Physical and Social Computing (CPSCom) and IEEE Smart Data (SmartData) (pp. 766-771). IEEE. https://doi.org/10.1109/cybermatics_2018.2018.00151
Macchi, M., & Fumagalli, L. (2013). A maintenance maturity assessment method for the manufacturing industry. Journal of Quality in Maintenance Engineering, 19(3), 295-315. https://doi.org/10.1108/jqme-05-2013-0027
Marquez, A. C., & Gupta, J. N. (2004). Modern maintenance management for enhancing organizational efficiency. In Intelligent Enterprises of the 21st Century (pp. 321-332). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-59140-160-5.ch019
Meixner, O., Pöchtrager, S., & Haas, R. (2001). Determining the success factors for the introduction and maintenance of quality management in the Austrian food industry using the Analytic Hierarchy Process. In Proceedings of the 6th International Symposium on the Analytic Hierarchic Process, ISAHP (pp. 2-4). https://doi.org/10.13033/isahp.y2001.032
Milana, M., Khan, M. K., & Munive-Hernandez, J. E. (2017). Design and development of knowledge-based system for integrated maintenance strategy and operations. Concurrent Engineering, 25(1), 5-18. https://doi.org/10.1177/1063293x16665662
Moktadir, M. A., Kumar, A., Ali, S. M., Paul, S. K., Sultana, R., & Rezaei, J. (2020). Critical success factors for a circular economy: Implications for business strategy and the environment. Business Strategy and the Environment, 29(8), 3611-3635. https://doi.org/10.1002/bse.2600
Mousavipour, A., Sheikh Davoodi, M. J., Ghanian, M., & Saeedi, S. N. (2012). Economic comparison of two common emergency methods and oil status monitoring maintenance and repair of sugarcane harvesting machines. Journal of Agricultural Engineering, 36(2).
Najafi, P., Asoodar, M. A., Marzban, A., & Hormozi, M. A. (2015). Reliability evaluation and analysis of sugarcane 7000 series harvesters in sugarcane harvesting. Journal of Agricultual Machinery, 5(2), 446-455. (in Persian). https://doi.org/10.22067/jam.v5i2.28447
Naji, A., Oumami, M. E., Bouksour, O., & Beidouri, Z. (2019). A Mixed methods research toward a framework of a maintenance management model: A survey in Moroccan industries. Journal of Quality in Maintenance Engineering, 26(2), 260-289. https://doi.org/10.1108/jqme-10-2018-0079
Oliveira, M. A., & Lopes, I. (2019). Evaluation and improvement of maintenance management performance using a maturity model. International Journal of Productivity and Performance Management, 69(3), 559-58. https://doi.org/10.1108/ijppm-07-2018-0247
Pinjala, S. K., Pintelon, L., & Vereecke, A. (2006). An empirical investigation on the relationship between business and maintenance strategies. International Journal of Production Economics, 104(1), 214-229. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2004.12.024
Pintelon, L. M., & Gelders, L. F. (1992). Maintenance management decision making. European Journal of Operational Research, 58(3), 301-317. https://doi.org/10.1016/0377-2217(92)90062-e
Pintelon, L., & Parodi-Herz, A. (2008). Maintenance: an evolutionary perspective. In Complex system maintenance handbook (pp. 21-48). Springer, London. https://doi.org/10.1007/978-1-84800-011-7_2
Priyantha, J. (2021). Literature Review: The Role of organizational factors in maintenance organizations affecting their manufacturing performance, from Sri Lankan cultural perspective. International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS), 4(5).
Reis, L. F., & Alves, F. J. D. C. (2020). Brazilian sugarcane agro-industry human resources’ management: strategies to increase work intensity. Gestão & Produção, 27. https://doi.org/10.1590/0104-530x5147-20
Rezaei, J. (2015). Best-worst multi-criteria decision-making method. Omega, 53, 49-57. https://doi.org/10.1016/j.omega.2014.11.009
Rezaei, J. (2016). Best-worst multi-criteria decision-making method: Some properties and a linear model. Omega, 64, 126-130. https://doi.org/10.1016/j.omega.2015.12.001
Roda, I., & Macchi, M. (2021). Maintenance concepts evolution: a comparative review towards Advanced Maintenance conceptualization. Computers in Industry, 133, 103531. https://doi.org/10.1016/j.compind.2021.103531
Rohani, A., Ranjbar, I., Ajabshir, Y., Abbaspour-Fard, M. H., & Valizadeh, M. (2009). Prediction of two-wheel drive tractor repair and maintenance costs using artificial neural network in comparing with regression. Journal of Agricultural Engineering Research, 16(1), 225-235.
Salonen, A., (2008). Strategic Factors for Maintenance in Manufacturing Industry, in the proceedings of 21st International Congress and Exhibition COMADEM – 2008: Prague, The Czech Republic.
Salonen, A. (2012). Formulation of maintenance strategies: A simplified process. International Journal of COMADEM, 15(3), 9-18.
Sarbini, N. N., Ibrahim, I. S., Abidin, N. I., Yahaya, F. M., & Azizan, N. Z. N. (2021). Review on maintenance issues toward building maintenance management best practices. Journal of Building Engineering, 44, 102985. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2021.102985
Sharma, S. K. (2013). Maintenance reengineering framework: a case study. Journal of Quality in Maintenance Engineering, 19(2), 96-113. https://doi.org/10.1108/13552511311315922
Soltanali, H., & Rohani, A. (2016). Evaluation of reliability of production systems in food industry. 10th National Congress of Agricultural Machinery Engineering (Biosystems) and Mechanization of Iran, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
Soltanali, H., Garmabaki, A. H. S., Thaduri, A., Parida, A., Kumar, U., & Rohani, A. (2019). Sustainable production process: An application of reliability, availability, and maintainability methodologies in automotive manufacturing. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part O: Journal of Risk and Reliability, 233(4), 682-697. https://doi.org/10.1177/1748006x18818266
Soltanali, H., Khojastehpour, M., & Farinha, J. T. (2020). Measuring the production performance indicators for food processing industry. Measurement, 173, 108394. https://doi.org/10.1016/j.measurement.2020.108394
Sørensen, C. G., & Bochtis, D. D. (2010). Conceptual model of fleet management in agriculture. Biosystems Engineering, 105(1), 41-50. https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2009.09.009
Tan, Y., Shen, L., Langston, C., Lu, W., & Yam, M. C. (2014). Critical success factors for building maintenance business: a Hong Kong case study. Facilities. https://doi.org/10.1108/f-08-2012-0062
Terminology, M. (2010). CEN (European Committee for Standardization). European Standard EN, 13306, 2010.
Thomas, S. J. (2005). Improving maintenance and reliability through cultural change. Industrial Press Inc.
Tsang, A. H. (2002). Strategic dimensions of maintenance management. Journal of Quality in maintenance Engineering.
Tubis, A., & Werbińska-Wojciechowska, S. (2015). Concept of controlling for maintenance management performance: a case study of passenger transportation company. In Safety and reliability of complex engineered systems proceedings of the 25th European Safety and Reliability Conference, ESREL (pp. 1055-1063).
Van de Kaa, G., Fens, T., & Rezaei, J. (2019). Residential grid storage technology battles: a multi-criteria analysis using BWM. Technology Analysis & Strategic Management, 31(1), 40-52. https://doi.org/10.1080/09537325.2018.1484441
Van Horenbeek, A., & Pintelon, L. (2014). Development of a maintenance performance measurement framework-using the analytic network process (ANP) for maintenance performance indicator selection. Omega, 42(1), 33-46. https://doi.org/10.1016/j.omega.2013.02.006
Vasudevan, A., & Duan, X. (2021). A systematic data science approach towards predictive maintenance application in manufacturing industry. Examensarbete för masterexamen. Master Thesis. https://hdl.handle.net/20.500.12380/302632
Wen, Q., Zhang, J. P., Hu, Z. Z., Xiang, X. S., & Shi, T. (2019). A data-driven approach to improve the operation and maintenance management of large public buildings. IEEE Access, 7, 176127-176140. https://doi.org/10.1109/access.2019.2958140
Wireman, T. (2010) Benchmarking Best Practices in Maintenance Management (2nd edition). [Electronic] New York: Industrial Press Inc.
Yavuz, O., Doğan, E., Carus, E., & Görgülü, A. (2019). Reliability Centered Maintenance Practices in Food Industry. Procedia Computer Science, 158, 227-234. https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.09.046
Zhang, W., Yang, D., & Wang, H. (2019). Data-driven methods for predictive maintenance of industrial equipment: A survey. IEEE Systems Journal, 13(3), 2213-2227. https://doi.org/10.1109/jsyst.2019.2905565
Zhou, Q., Jiang, J., Zhao, Z., Zhong, J., Pan, B., Jin, X., & Sun, Y. (2017, August). Research on the Internet of Things Platform Design for Agricultural Machinery Operation and Operation Management. In International Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture (pp. 400-410). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-06179-1_40
CAPTCHA Image