با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

سیر یکی از مهم‌ترین گونه های پیاز می باشد. سیر خشک شده از نظر اقتصادی دارای اهمیت زیادی است. در این تحقیق، لایه های نازک سیر در دماهای 50، 60 و 70 درجه سانتی گراد و ضخامت های 2، 3 و 4 میلی متر در خشک کن هوای داغ آزمایشگاهی با سرعت هوای 5/1 متر بر ثانیه خشک شدند. متوسط چروکیدگی ورقه های سیر، 8/69 درصد به دست آمد. منحنی های تغییرات چروکیدگی حجمی ورقه های ‌سیر براساس داده-های بدست آمده از آزمایش، برازش شد. نتایج بررسی تغییرات درصد چروکیدگی طی خشک شدن در دماهای مختلف هوا و ضخامت ورقه‌ها نشان داد که اثر دمای هوای خشک‌کن و نیز ضخامت ورقه ها روی چروکیدگی محصول معنی دار نیست و چروکیدگی فقط تابعی از میزان رطوبت محصول می‌باشد. با بررسی 4 مدل تجربی مختلف و با محاسبه ضرایب همبستگی (2R)، ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) و مجموع مربعات خطا (SSE) بین داده‌های تجربی و نتایج پیش‌بینی شده توسط هر مدل، در محیط نرم‌افزار متلب، مناسبترین مدل توصیف‌کننده تغییرات چروکیدگی ورقه‌های نازک سیر انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image