با همکاری انجمن مهندسان مکانیک ایران
مدل‌سازی
بررسی سایش بوش سیلندر در تراکتورهای کشاورزی

رسول خدابخشیان؛ رضا باغبانی

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 15-25

https://doi.org/10.22067/jam.2022.72790.1066

چکیده
  در این تحقیق کاربرد ارزیابی‌های دقیق و اصولی یک دستگاه ابزار اندازه‌گیری به نام فرم تستر در تعیین و تشخیص پدیده سایش در بوش سیلندر تراکتورهای کشاورزی مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور از بوش سیلندر موتور پرکنیز 4.248 مربوط به تراکتور مسی-فرگوسن 285 تولیدی شرکت کیهان صنعت قائم استفاده گردید. پارامترهای هندسی اندازه‌گیری‌شده ...  بیشتر

بررسی تاثیر هونینگ پلاتو بر روی اصطکاک و سایش بوش سیلندر در تراکتورهای کشاورزی

رسول خدابخشیان؛ ستایش سجادی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 55-66

https://doi.org/10.22067/jam.v12i1.88869

چکیده
  به‌منظور افزایش بازده سوخت موتورهای تراکتورهای کشاورزی، کنترل بهینه سطوح برهم‌کنش برای بهبود عملکرد موتور به‌ویژه در توسعه سطح بوش سیلندر بسیار چشمگیر می‌شود. از این رو، فن‌آوری هونینگ پلاتو بر روی بوش سیلندر موتورهای خودرو و تراکتور طراحی شد. یک سطح صاف یا پلاتو در واقع به‌جا گذاشتن سطوح لغزشی همراه با مناطق تنش پسماند بالا ...  بیشتر

اولویت‌بندی و ارزیابی خرابی‌های اجزای مکانیکی ماشین تراش CNC مبتنی بر رویکرد FMEA فازی

علی ویسی؛ عباس روحانی؛ محمد طبسی زاده؛ رسول خدابخشیان؛ فرهاد کلاهان

دوره 9، شماره 2 ، 1398، ، صفحه 399-414

https://doi.org/10.22067/jam.v9i2.73103

چکیده
  شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک، روشی سازمان‌یافته نظام‌مند برای اولویت‌بندی ریسک‌ها و تصمیم‌گیری در راستای کاهش ریسک، با توجه به اهمیت مدیریت یکپارچه دارایی‌های فیزیکی در راستای بهبود قابلیت اطمینانِ سیستم‌های بحرانی در ماشین CNC و نیز پیوستگی عملیات ماشین‌کاری و کاهش توقف تولید بسیار حائز اهمیت است. با توجه به حجم وسیع کاربرد ...  بیشتر

تعیین مراحل رسیدگی خرمای مضافتی با استفاده از طیف‌سنجی

رسول خدابخشیان؛ باقر عمادی

دوره 6، شماره 1 ، 1395، ، صفحه 201-213

https://doi.org/10.22067/jam.v6i1.34501

چکیده
  در این تحقیق، پتانسیل تکنیک طیف‌سنجی رامان در تعیین مراحل رسیدگی، مواد جامد محلول و pH میوه خرمای مضافتی مورد ارزیابی قرار گرفت. طیف‌سنجی نمونه‌ها در ناحیه 2500-400 سانتی‌متر معکوس با استفاده از دستگاه طیف‌سنج Thermo Nicolet از نوع پاشنده به‌دست آمد. نتایج حاصله حاکی از این بود که طیف‌های به‌دست آمده از پراکندگی رامان می‌توانند نوارهای ...  بیشتر